JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Цене осталих комуналних услуга

Цене осталих комуналних услуга

Надзорни одбор Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, на седници одржаној 06. августа 2018. године, на основу члана 33. став 1. тачка 15) Статута Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, бр. 1279/2016,  на који је Скупштина општине Уб дала сагласност Решењем о давању сагласности на Статут Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, број 023-12/2016-01 дана 16. децембра 2016. године, („Службени гласник општине Уб“, број  28/2016), члана 45. став 1. тачка 15) Одлуке о промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, („Службени гласник општине Уб“, број  21/2016, 20/2017),  члана 22. став 1. тачка 11) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 24-28 Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016) донео је:

О д л у к у

о ценама осталих  комуналних услуга

1. Одређују се цене осталих комуналних услуга које пружа служба одржавања водовода и канализације, у висини датој у колони 5 „Нова цена“ табеларно приказано:

Ред. бр.

Услуге

Jединица мере

Старе цене

Нове цене

Индекс

1

2

3

4

5

5/4

 

Давање услова о положају

 

 

 

 

 

инфраструктуре за

 

 

 

 

1.

урбанистичке пројекте и акте

 

 

 

 

 

- до 10 ари

по парцели

6.000,00

6.000,00

1,00 

 

-преко 10 ари

по парцели

7.500,00

7.500,00

 1,00

 

Издавање техничких услова,

 

 

 

 

 

потврда о прикључењу и

 

 

 

 

2.

сагласности на пројекат за:

 

 

 

 

 

     -стамбене објекте

по објек.

4.500,00

4.500,00

1,00

 

     -пословне објекте и објекте

по објек.

7.000,00

7.000,00

1,00

 

      колективног становања

 

 

 

 

 

Обрада захтева за прикључење

 

 

 

 

 

на водоводну

 

 

 

 

 

 и канализациону мрежу:

 

 

 

 

 

- за домаћинства

 

 

 

 

 

на водоводну и канализациону

 

 

 

 

 

мрежу

 

 

 

 

 

Ø1/2" i Ø3/4"

по прикључку

7.500,00

7.500,00

1,00

 

Ø1"; Ø5/4" i Ø6/4"

по прикључку

8.000,00

8.000,00

1,00

 

Ø2"

по прикључку

9.000,00

9.000,00

1,00

 

на водоводну или

 

 

 

 

3.

канализациону мрежу

 

 

 

 

 

Ø1/2" i Ø3/4"

по прикључку

4.500,00

4.500,00

1,00

 

Ø1"; Ø5/4" i Ø6/4"

по прикључку

5.000,00

5.000,00

1,00

 

Ø2"

по прикључку

5.500,00

5.500,00

1,00

 

 

- за привреду и објекте

 

 

 

 

 

 колек. становања

 

 

 

 

 

на водоводну и канализациону

 

 

 

 

 

мрежу

 

 

 

 

 

Ø1/2" i Ø3/4"

по прикључку

12.500,00

12.500,00

1,00

 

Ø1"; Ø5/4" i Ø6/4"

по прикључку

15.000,00

15.000,00

1,00

 

Ø2"

по прикључку

17.500,00

17.500,00

1,00

 

на водоводну или

 

 

 

 

 

канализациону мрежу

 

 

 

 

 

Ø1/2" i Ø3/4"

по прикључку

7.500,00

7.500,00

1,00

 

Ø1"; Ø5/4" i Ø6/4"

по прикључку

8.000,00

8.000,00

1,00

 

Ø2"

по прикључку

8.500,00

8.500,00

1,00

 

Затварање водоводне мреже

 

 

 

 

 

ради извођења прикључка:

 

 

 

 

4.

-до називне величине

по прикључку

4.000,00

4.000,00

1,00

 

цевовода 100 mm

 

 

 

 

 

-преко називне величине

по прикључку

5.000,00

5.000,00

1,00

 

цевовода 100 mm

 

 

 

 

 

Монтажа цеви од места прикључења

 

 

 

 

5.

до водомерног окна са постављањем

 

 

 

 

 

и затрпавањем цеви

 

 

 

 

 

- до 10 m

 по метру

780

780

1,00

 

- преко 10 m

по метру

410,00

410,00

1,00

 

 

 сваки следећи

 

 

 

 

Монтажа и демонтажа

 

 

 

 

 

водомера ради искључења због

 

 

 

 

6.

неплаћања преузетих добара и сл.

 

 

 

 

 

-за домаћинства

по ком.

3.000,00

3.000,00

1,00

 

-за радње и установе

по ком.

4.000,00

4.000,00

1,00

 

-за предузећа

по ком.

6.000,00

6.000,00

1,00

7.

Раздвајање водомера

 

6.500,00

6.500,00

1,00

 

Монтажа фекалног прикључка до

 

 

 

 

 

разводног окна корисника

 

 

 

 

8.

-за домаћинства

по метру

630,00

630,00

1,00

 

-за привреду и објекте

по метру

900,00

900,00

1,00

 

колективног становања

 

 

 

 


1. НАПОМЕНА: Уз вредност извршених радова, фактурише се и тржишна вредност материјала коришћеног у току извршења посла на основу Потврде о извршеним радовима и уграђеном материјалу, коју оверава крајњи корисник.

 

Легализација бесправних

 

 

 

 

 

прикључака на водоводну

 

 

 

 

 

или канализациону мрежу

 

 

 

 

 

-за домаћинства

 

 

 

 

 

Ø1/2" i Ø3/4"

по прикључку

13.000,00

13.000,00

1,00

 

Ø1"; Ø5/4" i Ø6/4"

по прикључку

14.500,00

14.500,00

1,00

 

Ø2"

по прикључку

16.000,00

16.000,00

1,00

9.

-за радње и установе

 

 

 

 

 

Ø1/2" i Ø3/4"

по прикључку

20.000,00

20.000,00

1,00

 

Ø1"; Ø5/4" i Ø6/4"

по прикључку

22.000,00

22.000,00

1,00

 

Ø2"

по прикључку

25.000,00

25.000,00

1,00

 

-за предузећа

 

 

 

 

 

Ø1/2" i Ø3/4"

по прикључку

32.500,00

32.500,00

1,00

 

Ø1"; Ø5/4" i Ø6/4"

по прикључку

35.000,00

35.000,00

1,00

 

Ø2"

по прикључку

40.000,00

40.000,00

1,00


2. НАПОМЕНА: У поступку легализације за нелегално прикључене објекте наплаћује се и утрошена вода, уколико је евидентирана преко водомера, а канализација на бази утрошене воде евидентиране преко водомера. Уколико је прикључење извршено без мерења утрошка преко водомера онда ће се кориснику, домаћинству, фактурисати 10м3 воде месечно по члану домаћинства, рачунајући од момента недвосмислено извршеног нелегалног прикључења, а уколико се са сигурношћу не може утврдити време нелегалног прикључења онда ће се кориснику фактурисати 10 м3 воде по члану домаћинства за период од 12 месеци. Кориснику радњи и предузећу ће се фактурисати дупло већа количина од просечне месечне потрошње за радњу односно предузеће истородне или сличне делатности, месечно, за период од 12 месеци.

Ред.бр.

Услуга

Јединица мере

Стара цена

Нова цена

Индекс

5/4

1

2

3

4

5

6

10.

Рад нк радника

h

450,00

450,00

1,00

11.

Рад пк радника

h

552,00

552,00

1,00

12.

Рад кв радника

h

600,00

600,00

1,00

13.

Рад вкв радника

h

800,00

800,00

1,00

14.

Рад ровокопача на на ископу, утовару и затрпавању и разастирању материјала

h

 

3.100,00

 

3.100,00

 

1,00

15.

Црпљење воде пумпом

h

750,00

750,00

1,00

16.

Рад пумпе високог притиска на одгушењу цеви малог пречника

h

 

5.000,00

 

5.000,00

 

1,00

17.

Рад специјалног возила“VOME“ на одгушењу канализације

h

 

10,000,00

 

10.000,00

 

1,00

18.

Рад специјалног возила на усисавању фекалија:

 

 

 

 

 у Убу

по цист

3.000,00

3.000,00

1,00

 у осталим насељеним

местима у општини

по цист + 100 din/km у оба правца

 

3.000,00

 

3.000,00

 

 1,00

19.

Испорука и транспорт питке воде цистерном:

 

 

 

 

цистерном 7 m3

по цист

7.000,00

7.000,00

1,00

цистерном 8 m3

по цист

8.000,00

8.000,00

1,00

цистерном 9 m3

по цист

9.000,00

9.000,00

1,00

цистерном10 m3

по цист

10.000,00

10.000,00

1,00

Напомена 1m3 /1.000,00 дин. без пдв-а

плус цена по пређеном километру у оба правца

km

 

300,00

 

300,00

 

1,00


2. 
Одређују се цене осталих комуналних услуга које пружа служба комуналне хигијене, у висини датој у колони 5 „Нова цена“ табеларно приказано:

Р/б

 

  Врста услуге

Јединица

мере

Стара цена

Нова цена

Индекс 5/4

1

2

3

4

5

6

1.

Чишћење јавних површина

m2

2,50

2,50

1,00

2.

Стругање улица

m дужни

15,00

15,00

1,00

3.

Прање улица

  m2

4,30

4,30

1,00

4.

Рад радне машине

(САТ-утоваривач)

радни

сат

3.100,00

3.100,00

1,00

5.

Рад НК-радника

радни сат

450,00

450,00

1,00

6.

Превоз камионом

ТАМ-кипер 2,2 t

по тури

2.500,00

+ 60,00 din/km

2.500,00

+ 60,00 din/km

1,00

7.

Превоз камионом

ФАП-кипер 6 t, 8 m3

по тури

3,000,00

+60,00 din/km

3,000,00

+60,00 din/km

1,00

8.

 

Чишћење улица машински

(ИНСАЛ)

радни

сат

1.500,00

1.500,00

 

 

1,00

9.

Поливање улица(прскање)

m2

1,00

1,00

1,00

10.

Чишћење снега до 5 cm

m2

1,80

1,80

1,00

11.

Чишћење снега преко 5 cm

m2

2,45

2,45

1,00

12.

Утовар и одвоз снега

m3

780,00

780,00

1,00

13.

Депоновање смећа на

депонији (превоз корисника)

m3

200,00

200,00

1,00

14.

Одношење дворишног смећа 

по ару на месечном нивоу

15,00

15,00

1,00


3. Одређују се цене комуналних услуга - пијачних комуналних услуга у висини датој у колони 5 „Нова цена“ табеларно приказано:

Р/б

 

  Врста услуге

Јединица

мере

Стара цена

Нова цена

Индекс 5/4

1

2

3

4

5

6

Пијачне услуге

 

Накнада  за улазак по грлу

1.

Телад и јунад

комад

150,00

150,00

1,00

2.

Остала крупна стока

комад

200,00

200,00

1,00

3.

Овце, козе и свиње

комад

70,00

70,00

1,00

4.

Јагњад, јарад и прасад

комад

50,00

50,00

1,00

Услуга мерења на сточној пијаци

 

5.

Крупна стока

комад

150,00

150,00

1,00

6.

Телад, свиње, овце и козе

комад

100,00

100,00

1,00

7.

Јагњад, јарад и прасад

комад

40,00

40,00

1,00

Накнада за улазак у пијацу

 

8.

Улазак у пијац за путничка возила и тракторе

По возилу

100,00

100,00

1,00

9.

Улазак у пијац за теретна возила до 4 t носвости

По возилу

150,00

150,00

1,00

10.

Улазак у пијац за теретна возила од 4 до 10 t носивости

По возилу

200,00

200,00

1,00

11.

Улазак у пијац за теретна возила преко 10 t носивости

По возилу

300,00

300,00

1,00

12.

За житарице и креч по тони

По тони

300,00

300,00

1,00

13.

За продају непрехрамбених производа по возилу

По возилу

300,00

300,00

1,00

14.

За излагање надгробних споменика – на годину дана

По години

12.000,00

12.000,00

1,00

15.

За постављање мобилних угоститељских објеката, киоска, приколица и шатри по m2

По m2

150,00

150,00

1,00

Закуп тезге на зеленој пијаци

 

16.

Закуп тезге са кровом и сандуком за продају воћа и поврћа - месечно

По тезги

1.600,00

1.600,00

1,00

17.

Закуп тезге без крова и сандука – месечно

По тезги

1.400,00

1.400,00

1,00

18.

Дневно коришћење тезге на пијаци

По тезги

200,00

200,00

1,00

19.

Закуп тезге за продају робе широке потрошње - месечно

По тезги

1.600,00

1.600,00

1,00

20.

Закуп тезге за продају робе широке потрошње - дневно

По тезги

250,00

250,00

1,00

Закуп расхладне витрине на зеленој пијаци

 

21.

Коришћење расхладне витрине од стране закупца –дневно + анализа прегледаних узорака

По тезги

400,00

400,00

1,00

22.

Коришћење расхладне витрине од стране оног ко није закупац – дневно + анализа прегледаних узорака

По тезги

500,00

500,00

1,00

23.

Закуп једног дела витрине месечно

По тезги

1.000,00

1.000,00

1,00

24.

Закуп целе витрине месечно

По тезги

1.700,00

1.700,00

1,00

Друге пијачне услуге

 

25.

Закуп за продају расаде и свећа 2 m2 , месечно

Дата у опису услуге

1.400,00

1.400,00

1,00

26.

Закуп рамова за продају воћа и поврћа

Дата у опису услуге

1.400,00

1.400,00

1,00

27.

Коришћење простора за продају половне робе 2 m2 - дневно

Дата у опису услуге

200,00

200,00

1,00

28.

Коришћење простора за продају половне робе 2 m2 - месечно

Дата у опису услуге

1.000,00

1.000,00

1,00

Закуп пословног простора на зеленој пијаци

 

29.

Закуп локала

m2

400,00

400,00

1,00

30.

Закуп простора за постављање продајног – монтажног објекта (киоска и сл.)

m2

350,00

350,00

1,00

31.

Закуп простора који закупац користи са својом монтажном тезгом, или монтажно наткривен простор

m2

150,00

150,00

1,00

Пратеће услуге

 

32.

Накнада за чишћење јавних површина ван зелене пијаце

m2

50,00

50,00

1,00


4. 
Одређују се цене комуналних услуга одржавања јавних зелених површина у висини датој у колони 5 „Нова цена“ табеларно приказано:

Р/б.

Врста услуге

Јед.мере

Стара цена

Нова цена

Индекс 5/4

1

2

3

4

5

6

1.

кошење самоходном косачицом

m2

5,50

5,50

1,00

1/А

кошење самоходном косачицом по Плану и програму

m2

3,30

3,30

1,00

2.

кошење тримером са најлоном

m2

7,50

7,50

1,00

2/А

кошење тримером са најлоном по Плану и програму

m2

6,00

6,00

1,00

3.

кошење тримером са ножем – учешће коровских биљака 50%

m2

8,80

8,80

1,00

4.

сакупљање кошевине (до сада по радном сату, а од сада по m2)

m2

3,20

3,20

1,00

5.

ручни или машински утовар са одвожењем

тура +  km

2.500,00 + 60,00

2.500,00 + 60,00

1,00

6.

орезивање живе ограде

m2

60,00

60,00

1,00

7.

кресање ивичњака

m

55,00

55,00

1,00

8.

резање шибља

m2

72,00

72,00

1,00

9.

обликовање жбуња

m2

72,00

72,00

1,00

10.

крчење терена од самоникле вегетације и корова

m2

150,00

150,00

1,00

11.

припрема терена и садње сезонског расада

m2

550,00

550,00

1,00

12.

крчење канала

m2

75,00

75,00

1,00

13.

плевљење и окопавање

m2

40,00

40,00

1,00

14.

риљање са ђубрењем

m2

80,00

80,00

1,00

15.

чишћење фуга од маховине и корова по метру дужном

m

20,00

20,00

1,00

16.

садња ружа

комад

265,00

265,00

1,00

17.

загртање и одгртање ружа

m2

70,00

70,00

1,00

18.

орезивање ружа

m2

80,00

80,00

1,00

19.

заливање расаде, травњака и дрвећа цревом

m2

0,45

0,45

1,00

20.

Заливање травњака распрскивачем

m2

0,40

0,40

1,00

21.

заливање цистерном

цистерна

3.100,00

3.100,00

1,00

22.

хемијско третирање корова

m2

40,00

40,00

1,00

23.

сакупљање лишћа

m2

3,20

3,20

1,00

24.

припрема терена за садњу и садња дрвен. култура

комад

850,00

850,00

1,00

25.

Окопавање, прихрана и сеча избојака

комад

150,00

150,00

1,00

26.

сечење стабала мот. тестером са раскресивањем и слагањем

 

 

- пречник до 10 cm

комад

250,00

250,00

1,00

- пречник 10-20 cm

комад

1.800,00

1.800,00

1,00

- пречник 20-30 cm

комад

5.400,00

5.400,00

1,00

- пречник 30-50 cm

комад

9.500,00

9.500,00

1,00

- пречник преко 50 cm

комад

15.000,00

15.000,00

1,00

27.

вађење пањева

 

 

ручно

комад

2.500,00

2.500,00

1,00

машинско

комад

3.100,00

3.100,00

1,00

28.

рад хидрауличне дизалице са платформом

h

4.200,00

4.200,00

1,00

29.

рад радника

 

 

- НК радник

h

450,00

450,00

1,00

- КВ радник и руковаоц хидрауличне дизалице

h

600,00

600,00

1,00

- радник на висини

h

800,00

800,00

1,00

- радник са алатом ( тестера, фреза, тример итд. )

h

800,00

800,00

1,00

- радник на висини са алатом

h

1.000,00

1.000,00

1,00

30.

комплетна обнова травњака сетвом семена

m2

180,00

180,00

1,00

31.

обнова тавњака бусеном

m2

270,00

270,00

1,00

32.

Норма рада моторне тестере

h

1.200,00

1.200,00

1,00


5. Одређују се цене комуналних услуга службе зоохигијена, у висини датој у колони 5 табеларно приказано:

Р. бр.

Услуга

Јединица мере

Стара цена

Нова цена

Индекс 5/4

1

2

3

4

5

 

1.

Услуга рада екипе и коришћење службеног возила

h

3.400,00

3.400,00

1,00

2.

Смештајни дан уз ветеринарску негу

(минимални смештај уз ветеринрску негу  је 30 дана сходно Закону о добробити животиња)

по псу

300,00

300,00

1,00

3.

Стерилизација женске популације паса које се враћају на првобитно место станишта

по псу

3.400,00

3.400,00

1,00

4.

Кастрације мушке популације паса које се враћају на првобитно место станишта

по псу

2.000,00

2.000,00

1,00

5.

Еутаназија (искључиво по Закону о добробити животиња)

по псу

2.000.00

2.000,00

1,00

6.

Путни трошак

по пређеном km 30% од важеће цене безоловног бензина

 

 

1,00

7.

Дехелмитизација

по псу

600,00

600,00

1,00

8.

Вакцинација против беснила

по псу

1.000,00

1.000,00

1,00

9.

Чиповање паса

по псу

1.000,00

1.000,00

1,00

10.

Омамљивање паса

по псу

1.500,00

1.500,00

1,00

11.

Враћање пса по захтеву власника

по псу

0

5.000,00

0


6. Цене из ове Одлуке су дате без ПДВ-а.

7. Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб ће вршити обрачун ПДВ-а крајњим корисницима у складу са законом.

8. Ову Одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

9. Ценовник  осталих комуналних услуга ће се примењивати по добијању сагласности од Оснивача, Скупштине општине Уб.

10. Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о ценама пружања комуналних услуга број 2114 донета од стрaне Надзорног одбора Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб дана 25. 12. 2013. године.

11. Дозвољава се законском заступнику Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, да за потребе тржишног наступања (учествовања) предузећа у поступцима јавних набавки, односно припремања понуда по Позивима за доставу понуда у поступцима јавних набавки са предметом вршења услуга дефинисаних у овој Одлуци (Позивима за доставу понуда других Наручилаца које није основала Скупштина општине Уб) коригује цене комуналних услуга (повећа, односно смањи).

12. Ову Одлуку по добијању сагласности из тачке 8) ове Одлуке објавити у „Службеном гласнику Општине Уб“.

Надзорни одбор

Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб

Број: 1021/2018, 06. 08. 2018. године

 

                                                                                    Председник Надзорног одбора

                                                                                    Иван Драгићевић

                                                М.П.               __________________________

Доставити:

-  Оснивачу, Скупштини општине Уб

-  Стручним службама

-  А/А

Образложење:

Утврђене цене осталих  комуналних услуга

- осталих комуналних услуга које пружа служба одржавања водовода и канализације,

- осталих комуналних услуга које пружа служба комуналне хигијене,

- цене комуналних услуга - пијачних комуналних услуга,

- цене комуналних услуга одржавања јавних зелених површина

и

- цене комуналних услуга службе зоохигијена.

У односу на цене исказане у Одлуци о ценама пружања комуналних услуга број 2114 донете од стране Надзорног одбора КЈП „Ђунис“ Уб дана  25. 12. 2013. године, извршена је измена само у тачки 5) под насловом „цене комуналних услуга службе зоохигијена“ тако што је у табеларном делу после тачке 10. утврђена нова комунална услуга „Враћање пса по захтеву власника“ у висини од 5.000,00 динара без пдв-а. ( у коју су укалкулисани трошкови хватања пса, ветеринарске услуге и сл.).

Приликом контроле Државне ревизорске институције, стављена је примедба на Одлуку  о ценама пружања комуналних услуга број 2114 донете од стране Надзорног одбора КЈП „Ђунис“ Уб дана  25. 12. 2013. године, да иста треба да добије сагласност надлежног органа Оснивача, те из наведеног разлога предметну одлуку достављмо на сагласност.

Предложеном одлуком утврђена је и могућност да законски заступник Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, уколико се појави могућност тржишног наступања (учествовања)  предузећа у поступцима јавних набавки, односно припремања понуда по Позивима за доставу понуда у поступцима јавних набавки са предметом вршења услуга дефинисаних у овој Одлуци (Позивима за доставу понуда других Наручилаца које није основала Скупштина општине Уб) коригује цене комуналних услуга (повећа, односно смањи).