JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Мисија, визија и циљеви

Мисија, визија и циљеви

Мисија

Мисија јавног предузећа је да, на основу природних ресурса, техничко-технолошке опремљености и кадровског потенцијала којима предузеће располаже, обезбеди дефинисаном броју потрошача уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга са циљем унапређења животних услова грађана и посебним освртом на заштиту животне средине, тј. да обавља комуналну делатност у складу са чланом 14. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016).

Визија

Визија је базични оријентир у управљању пословањем, став о будућности предузећа.

Визија предузећа је водећа позиција у производњи и дистрибуцији воде за пиће, као и у пружању других комуналних услуга на подручју општине Уб, која се заснива на законитостима енергетске ефикасности и бриге за животну околину, која се постиже преданим радом, као и инвестицијама уложеним у нову технологију.

Визија предузећа је да исто буде модерно и профитабилно предузеће које ће запошљавати кадар који ће бити одговоран захтевима савременог и профитабилног тржишта.

Визија је и стално унапређење квалитета комуналних делатности.

Визија је и:

 • уредно снабдевање грађана довољном количином квалитетне воде за пиће,
 • унапређење мерења и смањења губитака воде,
 • израда постројења за пречишћавање отпадних вода,
 • развој процеса рециклаже и даља технолошка побољшања како би чистоћу града подигли на виши ниво,
 • стално одржавање и набавка нове, савременије опреме,
 • едукација становништва, посебно најмлађих биће наш допринос чистој будућности града и његових становника.

Сва дугорочна опредељења нашег предузећа су усмерена на стварање модерног предузећа које има велики углед и поштовање становништва.

Циљ

Циљ је ниво активности чијом реализацијом се остварује визија и мисија предузећа. Један од најзначајних стратешких циљева предузећа је оријентација ка потрошачу ради пружања благовремене и квалитетне услуге. Да би се то постигло, ради се на унапређењу процеса рада кроз поступак добијања сертификата за систем менаџмента квалитетом, систем управљања заштитом здравља и безбедношћу здравља на раду и систем управљања заштитом животне средине.

Стратегија бриге о потрошачима

Корисници услуга

Корисници услуга су правна и физичка лица, која у складу са републичким и локалним прописима, користе услуге комуналног предузећа.

Услуге које пружамо:

 • Пречишћавање и дистрибуција воде,
 • Одржавање водоводне и канализационе мреже,
 • Одржавање кишне канализационе мреже,
 • Изношење смећа за домаћинства, привреду и сеоске месне заједнице,
 • Одржавање чистоће јавних површина у граду,
 • Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина,
 • Одржавање депоније,
 • Уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање,
 • Продаја погребне опреме,
 • Управљање зеленом и сточном пијацом,
 • Зоо-хигијена,
 • Јавна паркиралишта,
 • Одржавање јавне расвете,
 • Одржавање водотокова,
 • Послови израде техничке документације за изградњу (реконструкцију, адаптацију) и одржавање термотехничких и термоенергетских инсталација објеката,
 • Послови одржавања градских базена и Спортског рекреативног центра „Школарац“,
 • Послови зимског одржавања путева и улица на територији општине Уб.

Однос запослених према корисницима

Професионални однос свих запослених према потрошачима подразумева:

 • Опхођење запослених са изразитом љубазношћу, стрпљењем и поштовањем,
 • Ефикасност у решавању захтева корисника,
 • Поштовање радног времена запослених, укључујући и време за паузе,
 • Обављање телефонских разговора љубазно и ефикасно,
 • Избегавање вербалних сукоба са корисницима и сарадницима,
 • Избегавање приватних разговора како са странкама тако и са особљем, посебно у присуству странака,
 • Усмеравање странака на праву адресу, у случају немогућности пружања директног одговора,
 • Поштовање правила “корисник је увек у праву”.

Начин комуникације са потрошачима:

 • Информисати грађане преко локалних медија о свим битним догађајима у предузећу који су од интереса за кориснике,
 • Уз рачуне за комуналну услугу достављати и одређена обавештења (на посебном летку или на полеђини рачуна),
 • Једном годишње спровести анкету о задовољству корисника пруженим услугама,
 • Телефоном примати рекламације и сугестије корисника,
 • Постављање обавештења и стална комуникација са потрошачима преко web-a www.djunisub.co.rs,
 • Активно учествовање у емисијама на локалним средствима информисања.

Рекламације корисника

Рекламације на услуге или на рад појединих служби, достављају се писменим или усменим путем. Евидентирање рекламација врши се увођењем у књигу рекламација са основним подацима или на записник у електронском облику у складу са Законом о заштити потрошача („Службени гласник РС“, бр. 62/2014, 6/2016 – др. закон и 44/2018 – др. закон):

Рекламација садржи податке:

 • Име и презиме подносиоца рекламације,
 • Адреса подносиоца,
 • Време и датум позива, односно подношења рекламације,
 • Врста рекламације са напоменом којој служби проследити,
 • Рок у коме треба дати повратну информацију,
 • Начин решавања рекламације и образложење,
 • По потреби други подаци.

Контакт телефони за кориснике комуналних услуга

Информације о предузећу су увек доступне корисницима.

Контакт телефон и адреса:

КЈП ”Ђунис” Уб, Вељка Влаховића 6, 14210 Уб
Тел/Faх: 014/411-107, 411/787
Е-mail: djunisub@ptt.rs
web sajt: www.djunisub.co.rs

Контакт телефон за пријаву кварова и рекламације:
Тел: 014/411-107, 411-787

Контакт телефон за информације о снабдевању водом:
Тел: 014/411-143

Контакт телефон за информације за снабдевање водом за пиће која се превози цистерном за превоз воде:
Тел: 014/411/107, 064/8198559