JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Служба јавних паркиралишта


Послови управљања јавним паркиралиштима:

  • стварање и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила,
  • уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа и други послови из делокруга Службе.

План Службе јавних паркиралишта за 2019. годину подразумева:

  • проширење капацитета паркинг места у улицама где се за то јавља потреба услед изградње нових институција и стамбених објеката,
  • уређивање и одржавање постојећих општих и посебних паркиралишта,
  • ефикаснији начин наплате потраживања по дневним картама путем вођења поступка принудне наплете преко јавних извршитеља,
  • унапређивање продајне мреже,
  • изнајмљивање специјалног возила дизалице “Паук” ради ефикаснијег одржавања комуналног реда,
  • путем службе за односе са јавношћу информисати грађане о предностима наших услуга и додатно популаризовати месечне претплатне карте.


Рекламације

маил: parkingub@gmail.com
тел: 014/411-107

Уколико се налог за плаћање издате дневне паркинг карте плати у року од 8 дана, умањује се за 50%.

Рекламације можете поднети и лично у канцеларијама дирекције КЈП Ђунис Уб, у улици Вељка Влаховића бр. 6. као и путем мејла parkingub@gmail.com.

СМС БРОЈ ЗА ЗОНЕ:

I зона - 9041

II зона - 9042

Екстра зона - 9043

II зона дневна карта - 9040

Ценовник:

Р. бр.

Услуга

Стара цена

Нова цена

Индекс 4/3

1

2

3

4

5

1.

Карта за 1 сат - I зона

(пап. карта или смс)

 

40,00

 

40,00

 

1,00

2.

Карта за 1 сат - II зона

(пап. карта или смс)

 

25,00

 

25,00

 

 

1,00

3.

Целодневна карта – II зона

 

120,00

 

120,00

 

1,00

4.

Месечна станарска карта – II зона

 

350,00

 

350,00

 

1,00

5.

Месечна претплатна карта за физичка лица – II зона

 

600,00

 

600,00

 

1,00

6.

Месечна претплатна карта за правна лица – II зона

 

1.000,00

 

1.000,00

 

1,00

7.

Месечна универзална претплатна карта – I и II зона

 

1.500,00

 

1.500,00

 

1,00

8.

Дневна карта

960,00

960,00

1,00

9.

Резервисано паркинг мeсто за I зону/физичка лица/на месечном нивоу

0

6.000,00

0

10.

Резервисано паркинг мeсто за I зону/правна лица/ на месечном нивоу

0

7.000,00

0

11,

Резервисано паркинг мeсто за II зону/физичка лица/ на месечном нивоу

0

4.000,00

0

12

Резервисано паркинг мeсто за II зону/правна лица/ на месечном нивоу

0

5.000,00

0

13.

Карта за 1 сат – екстра зона

(пап. карта или смс)

0

80,00

0


9.

Резервисано паркинг мeсто за I зону/физичка лица/на месечном нивоу

0

6.000,00

0

10.

Резервисано паркинг мeсто за I зону/правна лица/ на месечном нивоу

0

7.000,00

0

11,

Резервисано паркинг мeсто за II зону/физичка лица/ на месечном нивоу

0

4.000,00

0

12

Резервисано паркинг мeсто за II зону/правна лица/ на месечном нивоу

0

5.000,00

0

Oбразложење: Одлуком о јавним паркиралиштима  утврђена је могућност резервације паркинг места. У досадашњем раду, показала се потреба код неких корисника јавних паркиралишта да иста користе путем резервације. Овим предузеће излази у сусрет корисницима паркиралишта, да ако се укаже потреба иста користе путем резервације.

Упоредним прегледом  цена истих комуналних услуга у непосредном окружењу утврдили смо да су цене за те услуге и до 20% више у односу на цене дате у овој Одлуци.

 

13.

Карта за 1 сат – екстра зона

(пап. карта или смс)

0

80,00

0

Образложење: Одлуком о изменама и допунама Одлуке о одређивању општих паркиралишта и зона паркирања за јавна пркиралишта у насељеном месту Уб, уврђена је нова зона под називом „екстра зона парирања“ коју чини улица 3 октобра целом дужином. Улица 3 октобра има укупно 8 обележених паркинг места.

Утврђена цена овом Одлуком од 80,00 динара је дупло виша од цене паркирања за сат времена у првој зони.