JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Служба комуналне хигијене


 • послови управљања комуналним отпадом: сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман,
 • послови одржавања чистоће на површинама јавне намене: чишћење и прање асфалтних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одвожење и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта и тоалета и други послови из делокруга Службе.

У оквиру Службе комуналне хигијене организује се група послова:

Послови одржавања возног парка:

 • послови израде спецификација потребних делова за целокупни возни парк Предузећа,
 • послови свакодневне контроле исправности возила са потписивањем техничке исправности,
 • послови евидентирања регистрације и техничких прегледа возила,
 • послови на обезбеђењу снабдевености возила законом предвиђеном опремом,
 • послови евиденције о залихама потребних делова за возни парк и то појединачно за свако возило и радну машину,
 • послови везани за сервисирање (утврђивање рокова за сервисирање, вођење евиденције) возила,
 • у случају техничких немогућности решавања кварова на возилима послови на контактирању са овлашћеним сервисима и другим фирмама пружаоцима услуга по уговорима о одржавању и сервисирању,
 • послови вођења утрошка горива и пређене километраже за свако возило и други послови из делокруга групе послова.

Послови одржавања чистоће на површинама јавне намене и грађевински послови:

 • послови чишћења и прања, асфалтних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене,
 • послови прикупљања и одвожења комуналног отпада са тих површина,
 • послови одвожења и пражњења посуда за отпатке на површинама јавне намене,
 • послови одржавања јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта и тоалета,
 • грађевински послови на површинама јавне намене,

 • и други послови из делокруга групе послова.

Програм рада на одржавању комуналне хигијене за 2019. годину

Програм рада на одржавању комуналне хигијене обухвата:

чишћење улица, прање улица, стругање ризле и блата са ивице коловоза и тротоара, уклањање дивљих депонија и одржавање градске депоније.

Чишћење улица

У табелама је дат распоред чишћења улица и пражњења канти:

- свакодневно

Ред. бр.

Назив улице

Површина

Цена

Динамика

 

 

(m²)

динара

(месечно)

1

Краља Петра I

4905

2,50

30

2

Градски трг

6480

2,50

30

3

Гај

1200

2,50

24


- 6 пута недељно

Ред. бр.

Назив улице

Површина

Цена

Динамика

 

 

(m²)

динара

(месечно)

1

3. Октобра

464

2,50

24

2

Вука Караџића

4080

2,50

24

3

Првог маја (до скретања за хотел)

1980

2,50

24

4

Карађорђева

1500

2,50

24

5

Мајерова (плато код Бегеша)

3060

2,50

2

6

Душана Даниловића

680

2,50

24

7

Школска

720

2,50

24

8

Паркинг иза поште и општине

3500

2,50

24

9

7.јула

2400

2,50

24

10

Милоша Селаковића

1600

2,50

24

11

Иза зграде Колубаре и улица која спаја К. Петра и В. Караџића поред Поште

2000

2,50

24

12

Доб росава Симића

1080

2,50

24

13

Свете Поповић

2600

2,50

24

 

 

 

 

1.539.840,00


- 4 пута недељно

Ред. бр.

Назив улице

Површина

Цена

Динамика

 

 

(m²)

динара

(месечно)

1

Реље Алексић

1320

2,50

12

2

Jосипа Мајера (до Д. дивизија)

4200

2,50

12


- 2 пута недељно

Ред. бр.

Назив улице

Површина

Цена

Динамика

 

 

(m²)

динара

(месечно)

1

Полигон за обуку возача

1020

2,50

9

2

Ивана Миловановића

3500

2,50

9

3

Живојина Мишића (од В. Караџића до И. Миловановића)

2100

2,50

9

- 1 пут недељно

Ред. бр.

Назив улице

Површина

Цена

Динамика

 

 

(m²)

динара

(месечно)

1

Свете Поповић (од безинске пумпе до семафора)

2400

2,50

4

2

С.Миливојевића (до скрет. за ламеле)

900

2,50

4

3

Милана Муњаса

10500

2,50

4

4

Дринских дивизија

6625

2,50

4

5

Иза Тодоровића зграде

1600

2,50

4

6

Косовских јунака

1620

2,50

4

7

Браће Марчетић

1800

2,50

4

8

1. маја (од базена до Тамнава пута)

3400

2,50

4

- 2 пута месечно

Ред. бр.

Назив улице

Површина

Цена

Динамика

 

 

(m²)

динара

(месечно)

1

Мајерова (од раскр. До Грујчића)

1000

2,50

2

2

Радничка

2400

2,50

2

3

ЈНА (од цркве до пута за Мургаш)

3200

2,50

2

- 1 пут месечно

Ред. бр.

Назив улице

Површина

Цена

Динамика

 

 

(m²)

динара

(месечно)

1

Браће Јовановић

1650

2,50

1

2

Омладинских бригада

1305

2,50

1

3

М. Ситарице

320

2,50

1

4

Стрељаних родољуба

500

2,50

1

5

Његошева

1170

2,50

1

6

Стевана Бороте

720

2,50

1

7

Раше Плаовића

900

2,50

1

8

Колубарска

1080

2,50

1

9

Доситеја Обрадовић

660

2,50

1

10

С. Марковић

1980

2,50

1

11

Војводе Мишић (дужином кроз Талове)

2100

2,50

1

12

Вељка Влаховић

1080

2,50

1

13

М. Михаиловић

1100

2,50

1

14

П. Пандуровић

1485

2,50

1

15

Алексе Мартић (до моста на Грачици)

1260

2,50

1

16

Сестара Ребавки

825

2,50

1

17

29. новембра

2400

2,50

1

18

Б. Петронијевић

1500

2,50

1

19

М. Марковић

1020

2,50

1

20

Радничка

2400

2,50

1

21

Браће Ненадовић

5000

2,50

1

22

28. фебруара

1350

2,50

1

23

Братства и јединства

1095

2,50

1

24

М. Глишић

750

2,50

1

25

Нушићева

525

2,50

1

26

Иве Лоле Рибара

900

2,50

1

27

Иве Андрића

690

2,50

1

28

С. Миливојевић (до Р. Михајловић)

1800

2,50

1

29

Рајка Михајловић

4560

2,50

1

30

Поточари

2800

2,50

1

31

Животе Илић

375

2,50

1

32

Милоша Обилић

1800

2,50

1

33

Милана Михаиловић

1180

2,50

1

34

Убска Долина

1000

2,50

1


Стругање улица

План стругања улица

Ред. бр.

Назив улице

Метара дужних

Цена

Динамика

 

 

 

динара

(годишње)

1

Браће Ненадовић

1250

15,00

4

2

ЈНА

900

15,00

4

3

Милана Муњаса

720

15,00

4

4

С. Поповић (од реке Уб до семафора)

1540

15,00

6

5

Дринских дивизија

1350

15,00

5

6

Школска

150

15,00

8

7

Краља Петра

920

15,00

6

8

Карађорђева

200

15,00

6

9

Душана Даниловића

130

15,00

6

10

Добросава Симића

240

15,00

6

11

Вука Караџића

700

15,00

6

12

Јосипа Мајера (од Бегеша до Д. дивизија)

550

15,00

5

13

1. маја (од скретања за хотел)

300

15,00

6

14

Јосипа Мајера (од Д. дивизија до краја)

400

15,00

2

15

Реље Алексић

150

15,00

6

16

Милоша Селаковића

250

15,00

6

17

7. јула

350

15,00

4

18

Браће Марчетић

300

15,00

4

19

Војводе Мишић

850

15,00

4

20

Алексе Мартић

200

15,00

4

21

1. маја (од скрет. за хотел до згр. Копова)

580

15,00

2

22

Поточари

400

15,00

2

23

Омладиснских бригада

100

15,00

2

24

Славољуба Миливојевића

560

15,00

4

25

Рајка Михајловића

1580

15,00

4

26

Иве Андрића

110

15,00

2

27

Иве Лоле Рибара

180

15,00

2

28

Нушићева и остале ул. по потреби

100

15,00

2


МЕСЕЧНО:

Прање улица

Динамика прања улица је дата у табели:

Ред. бр.

Назив улице

Површина

Цена

Динамика

 

 

(m²)

динара

(годишње)

1

Краља Петра

8740

4,30

24

2

Раскрсница код цркве

300

4,30

28

3

Вука Караџића

5950

4,30

24

4

1. маја (до скретања за хотел)

2550

4,30

12

5

Душана Даниловић

910

4,30

12

6

Ј. Мајера (од Бегеша до Д. дивизија)

4950

4,30

12

7

Карађорђева

1600

4,30

12

8

Школска

1200

4,30

12

9

Добросава Симића

1920

4,30

12

10

С. Поповић (од моста на Убачи до сем.)

13800

4,30

12

11

ЈНА

9900

4,30

6

12

Браће Ненадовић

11250

4,30

6

13

Реље Алексић

1200

4,30

12

14

Косовских јунака

1680

4,30

6

15

Војводе Мишић

6800

4,30

12

16

7. јула

3150

4,30

12

17

Браће Марчетић

2400

4,30

12

18

Рајка Михајловић

4560

4,30

6

19

С. Миливојевић (до убске долине)

2880

4,30

12

20

Пује Пандуровић

2160

4,30

4

21

Поточари

2800

4,30

4

22

Дринских дивизија

5220

4,30

12

23

Милана Муњаса

7920

4,30

6

24

Радничка

2860

4,30

4


МЕСЕЧНО:

Одржавање депоније

За текуће одржавање депоније потребно је два бруто годишња лична доходка портира на депонији, пола годишњег бруто личног доходка аутомеханичара возача булдужера као и амортизација на радној машини на депонији (буложера) и годишња потрошња горива за машину.

За годишњу санацију депоније потребно је издвојити 2.000.000,00 динара (за кварцни песак, камен туцаник од 80 мм, рад машина и људства на санацији депоније као и остали предвиђени и непредвиђени трошкови).

Одношење смећа са сеоског подручја

На годишњем нивоу за потребе однишења смећа из сеоског подручја потребно је ангажовати једно специјално возило са надоградњом, возача истог, два комунална радника као и још једну посаду у року од месец дана која ће обављати изношење док је прва посада на годишњем одмору.

На трошкове одношења смећа поред зарада горе наведених радника спадају редовно одржавање специјалног возила, амортизација истог, потрошња горива, осигурање и регистрација.

Ценовник:

2. Одређују се цене осталих комуналних услуга које пружа служба комуналне хигијене, у висини датој у колони 5 „Нова цена“ табеларно приказано:

Р.бр.

Услуга

Јединица мере

Стара цена

Нова цена

Индекс 5/4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Изношење смећа

за домаћинстава

    m2

4,50

4,50

1,00

2.

Изношење смећа

за установе (непривреду)

   m2

7,50

7,50

1,00

3.

Изношење смећа

За привредна друштва (привреда/предузећа)

   m2

9,50

9,50

1,00

4.

Изношење смећа

за предузетнике и трговину до 40 m2

месечно

932,00

932,00

1,00

5.

Изношење смећа

за предузетнике и трговину од 41 до 100 m2

месечно

1.492,00

1.492,00

1,00

6.

Изношење смећа

за продавнице (боја; беле тех.; гвожђа.; пољ. апот. и сл.  до 40 m2

месечно

845,00

845,00

1,00

7.

Изношење смећа

за продавнице (боја; беле тех.; гвожђа. и сл.од 41 до 100 m2

месечно

1.399,00

1.399,00

1,00

8.

Изношење смећа

за продавнице (текстила; обуће; намештаја киосци и сл. до 40 m2

месечно

356,00

356,00

1,00

Р

  Врста услуге

Јед.мере

Стара цена

Нова цена

Индекс 5/4

1

2

3

4

5

6

1.

Чишћење јавних површина

m2

2,50

2,50

1,00

2.

Стругање улица

m дужни

15,00

17,00

1,13

3.

Прање улица

  m2

4,30

4,30

1,00

4.

Рад радне утоваривача (Caterpilar 428F2)

радни

сат

3.100,00

4.800,00

1,55

6.

Превоз камионом

кипером до 3t са утоваром

по тури

2.500,00

+ 60,00 din/km

2.500,00

+ 70,00 din/km

1,00

7.

Превоз камионом

кипером  преко 3t

по тури

3,000,00

+60,00 din/km

3,000,00

+70,00 din/km

1,00

8.

 

Чишћење улица машински

(ИНСАЛ)

радни

сат

1.500,00

1.500,00

 

1,00

9.

Чишћење механичком метлом (КАРТЕР 70/20)

радни

сат

0

800,00

0

10.

Поливање улица (прскање)

m2

1,00

1,00

1,00

11.

Чишћење снега до 5cm

m2

1,80

1,80

1,00

12.

Чишћење снега преко 5cm

m2

2,45

2,45

1,00

13.

Утовар и одвоз снега

m3

780,00

780,00

1,00

14.

Депоновање смећа на

депонији (превоз корисника)

m3

200,00

200,00

1,00

15.

Одношење дворишног смећа 

по ару на месечном нивоу

15,00

15,00

1,00

16.

Прикупљање канти

(пражњење смећа)

радни

сат

0

450,00

0

17.

Ручно прикупљање смећа са површина

радни

сат

0

450,00

0

18.

Ручно прикупљање смећа у кориту реке

радни

сат

0

450,00

0

19.

Рад  мини утоваривача (Caterpillar 242 D)

радни

сат

0

4.200,00

0

20

Заваривање (плус материјал)

сат

0

3.000,00

0

21

Остали браварски радови (брушење, сечење, обрада и сл. плус материјал)

сат

0

2.000,00

0