JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Служба одржавања водовода и канализације


  • послови одржавања и изградње водоводне мреже и водоводних прикључака (целокупне мреже са прикључком, обухватајући и мерни инструмент),
  • послови пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода: сакупљање површинских вода са површина јавне намене, односно до прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода),
  • послови  издавања техничких услова и сагласности за прикључке на водоводну и канализациону мрежу и послови обједињене процедуре и приступа централном информационом систему за спровођење обједињене процеуре, који се води при Агенцији за привредне регистре и други послови из делокруга Службе.

Планиране активности у 2019. години

Активности на смањењу губитака водe

У 2019. години наставиће се активности на смањењу губитака воде и редовне активности службе као што су:

  • замена неисправних водомера,
  • замена неисправних уличних вентила,
  • праћење ноћне потрошње и одржавање минимално потребног притиска у сарадњи са Службом за детекцију кварова,
  • обезбеђење уличних хидраната од нелегалног точења воде,
  • реконструкција дотрајалих азбест-цементних и поцинкованих цеви.

Редовно одржавање водоводне мреже са објектима:

Ред. бр.

Опис

Динамика

1.

Поправка кварова и одржавање мреже у функционалном стању

по потреби

2.

Изградња прикључака за пословне и стамбене објекте

по захтеву

3.

Прање и чишћење резервоара „Ђунис“

2 пута годишње

4.

Прање и чишћење резервоара  „Вучијак“

2 пута годишње

5.

Издавање техничких услова и сагласности

по захтеву

6.

Обрада захтева за прикључење на мрежу градског водовода

по захтеву

7.

Замена нечитких и неисправних водомера

300 водомера

8.

Испирање мреже градског водовода по улицама

према плану

9.

Искључења са мреже градског водовода лица која имају неизмирена дуговања

по потреби

10.

Очитавање водомера за грађане и привреду

1 пут месечно


План и програм испирања водоводне мреже

У циљу санитарно хигијенског одржавања испирање водоводне мреже обављаће се по плану датом у следећој табели:

Ред.

бр.

Назив улице

Број

хидраната

Динамика

1.

Краља Петра

3

2 пута месечно

2.

1. маја

3

2 пута месечно

3.

Иве Лоле Рибара

1

2 пута месечно

4.

Иве Андрића

1

2 пута месечно

5.

Вељка Влаховића

1

2 пута месечно

6.

Војводе Мишића

3

2 пута месечно

7.

Браће Ненадовић

3

2 пута месечно

8

ЈНА

2

2 пута месечно

9.

Бране Петронијевић

1

2 пута месечно

10.

Добросава Симић

1

2 пута месечно

11.

Колубарска

1

2 пута месечно


Инвестиционо одржавање и градња водоводне мреже са објектима на њој

У циљу инвестиционог одржавања планиране су следеће активности у 2019. години:

Ред. бр.

Опис

Процењена вредност

 (динара)

1.

Набавка водоводних арматура и делова за редовно одржавање

2.800.000,00

2.

Сервисирање и баждарење водомера

 

400.000,00

3.

Набавка 3 пумпе за трећу зону на резервоару Вучијак

180000,00

 


Изградња нове водоводне мреже за деонице где су урађени пројекти и добијене грађевинске дозволе и реконструкције постојећих цевовода:

Р.бр.

Назив пројекта

Планирана вредност пројекта

Дужина цевовода

Грађевинска дозвола

Рок истицања

1.

Совљак - Крстоношића крај

8.020.000,00

2034 m

издата

21.08.2017.год

2.

Совљак - Божића крај

3.367.275,00

1143 m

издата

Пројекат у дирекцији

3.

Совљак - Вила Алексић

4.300.000,00

924 m

издата

03.03.2018.год

4.

Црвена Јабука - деоница 1

3.875.145,00

770 m

издата

30.09.2018.год

5.

Совљак ка Звиздару - деоница 1

14.200.000,00

300 m

издата

31.10.2018.год

6.

Таково

14.585.000,00

2500 m

издата

31.11.2019. год

7.

Паљуви

5.346.000,00

1200 m

локацијски

 

8.

Реконструкција ул. Свете Поповића

17.000.000,00

2357 m

 

 

9.

Реконструкција ул. Браће Ненадовића

14.000.000,00

1800 m

 

 

10.

Реконструкција ул. Мајерова деоница I

37.000.000,00

4000 m

 

 


Редовно одржавање мреже фекалне канализације са објектима

Предузеће има великих проблема око одржавања фекалне канализације. У канализацију се баца: пепео, песак, шљунак, стакло, флаше, пластика, пањеви, и угинуле животиње тако да су последице тешка зачепљења колектора.

Ради очувања постојећег система изузетно је битно да се зимско одржавање улица не врши бацањем ризле, или да се то сведе на минимум, јер ризла кроз уличне поклопце заврши директно у фекалној канализацији.

Како немамо сопствено возило за одгушење канализације при сваком већем загушењу изнајмљујемо приватно специјално возило. У 2019. години се планира набавка специјалног возила за одгушење канализације.

Редовне активности на одржавању канализационе мреже:

Ред. бр.

Опис

Динамика

1.

Одржавање инсталације фекалне станице

редовно

2.

Вађење и чишћење пумпи на фекалној станици

1 пут недељно

3.

Вађење и чишћење решетке на фекалној станици

 

1 пут недељно

2.

Одржавање проходности главног колектора, уличних водова фекалне канализације и прикључака

 

редовно

3.

Изградња прикључака на постојећу мрежу по захтевима власника објеката

по захтеву

4.

Замена поломљених и несталих уличних поклопаца

по налогу комуналне и саобраћајне инспекције

5.

Чишћење решетке на главној станици

2 пута месечно


Инвестиционо одржавање и градња мреже фекалне канализације са објектима на њој

Ред. бр.

Опис

Процењена вредност

(динара)

1.

Набавка материјала за одржавање канализационе мреже

 

200.000,00

2.

Мерачи протока за отпадне воде – 2 ком

500.000,00


Редовно одржавање мреже кишне канализације

Дужина кишне канализационе мреже је 16.130 м и садржи 540 уличних сливника и 400 шахти. За одржавање кишне канализације потребно је ангажовати два радника током целе године. Чишћење подразумева вађење материјала и одвоз на депонију.

Ред. бр.

Опис

Динамика

1.

Одржавање постојеће мреже кишне

канализације

свакодневно

2.

Замена сливничких решетки

по налогу саобраћајне инспекције


Средства из буџета потребна за одржавање кишне канализације:

Ред.број.

јединица мере

количина

цена

 динамика

укупно

1.

дужни метар кан. мреже

16130

120,00

1 пут год.

  1.935.600,00

 

2.

сливник

540

500,00

6 пута год.

  1.620.000,00

3.

шахт

400

600,00

4 пута год.

   1.440.000,00

                                                                                                                Укупно:        4.995.600,00

Набавка специјалних возила за службу одржавања водоводне и канализационе мреже

За редовно одржавање канализационе мреже потребно је набавити специјално возило за те намене.

Ред. бр.

Опис

Процењена вредност

(динара)

1.

Набавка специјалног возила за одгушење канализације

 

20.000.000,00


Ценовник:


Р. бр.

Услуга

Стара цена

Нова цена

Индекс 4/3

1

2

3

4

5

1.

Коришћење воде за пиће за домаћинства

46,00

46,00

1,00

2.

Коришћење воде за пиће за привреду и остале

92,00

92,00

1.00


Р. бр.

Услуга

Стара цена

Нова цена

Индекс 4/3

1

2

3

4

5

1.

Oдржавање водоводног прикључка за домаћинства

53,00

53,00

1,00

2.

Одржавање водоводног прикључка за привреду и остале

76,00

76,00

1.001. Одређују се цене осталих комуналних услуга које пружа служба одржавања водовода и канализације, у висини датој у колони 5 „Нова цена“ табеларно приказано:

Р. бр.

Услуга

Стара цена

Нова цена

Индекс 4/3

1

2

3

4

5

1.

Коришћење канализације за домаћинства

11,00

11,00

1,00

 

 

 

 

 

 

2.

Коришћење канализације за привреду и остале

33,00

33,00

1,00


1. НАПОМЕНА: Уз вредност извршених радова, фактурише се и тржишна вредност материјала коришћеног у току извршења посла на основу Потврде о извршеним радовима и уграђеном материјалу, коју оверава крајњи корисник.

Ред. бр.

Услуге

Jединица мере

Старе цене

Нове цене

Индекс

1

2

3

4

5

5/4

 

Давање услова о положају

 

 

 

 

 

инфраструктуре за

 

 

 

 

1.

урбанистичке пројекте и акте

 

 

 

 

 

- до 10 ари

по парцели

6.000,00

6.000,00

1,00 

 

- преко 10 ари

по парцели

7.500,00

7.500,00

 1,00

 

Издавање техничких услова,

 

 

 

 

 

потврда о прикључењу и

 

 

 

 

2.

сагласности на пројекат за:

 

 

 

 

 

     - стамбене објекте

по објек.

4.500,00

4.500,00

1,00

 

     - пословне објекте и објекте

по објек.

7.000,00

7.000,00

1,00

 

      колективног становања

 

 

 

 

 

Обрада захтева за прикључење

 

 

 

 

 

на водоводну

 

 

 

 

 

 и канализациону мрежу:

 

 

 

 

 

- за домаћинства

 

 

 

 

 

на водоводну и канализациону

 

 

 

 

 

мрежу

 

 

 

 

 

Ø1/2" И Ø3/4"

по прикључку

7.500,00

7.500,00

1,00

 

Ø1"; Ø5/4" И Ø6/4"

по прикључку

8.000,00

8.000,00

1,00

 

Ø2"

по прикључку

9.000,00

9.000,00

1,00

 

на водоводну или

 

 

 

 

3.

канализациону мрежу

 

 

 

 

 

Ø1/2" И Ø3/4"

по прикључку

4.500,00

4.500,00

1,00

 

Ø1"; Ø5/4" И Ø6/4"

по прикључку

5.000,00

5.000,00

1,00

 

Ø2"

по прикључку

5.500,00

5.500,00

1,00

 

 

- за привреду и објекте

 

 

 

 

 

 колек. становања

 

 

 

 

 

на водоводну и канализациону

 

 

 

 

 

мрежу

 

 

 

 

 

Ø1/2" И Ø3/4"

по прикључку

12.500,00

12.500,00

1,00

 

Ø1"; Ø5/4" И Ø6/4"

по прикључку

15.000,00

15.000,00

1,00

 

Ø2"

по прикључку

17.500,00

17.500,00

1,00

 

на водоводну или

 

 

 

 

 

канализациону мрежу

 

 

 

 

 

Ø1/2" И Ø3/4"

по прикључку

7.500,00

7.500,00

1,00

 

Ø1"; Ø5/4" И Ø6/4"

по прикључку

8.000,00

8.000,00

1,00

 

Ø2"

по прикључку

8.500,00

8.500,00

1,00

 

Затварање водоводне мреже

 

 

 

 

 

ради извођења прикључка:

 

 

 

 

4.

- до називне величине

по прикључку

4.000,00

4.000,00

1,00

 

цевовода 100 mm

 

 

 

 

 

- преко називне величине

по прикључку

5.000,00

5.000,00

1,00

 

цевовода 100 mm

 

 

 

 

 

Монтажа цеви од места прикључења

 

 

 

 

5.

до водомерног окна са постављањем

 

 

 

 

 

и затрпавањем цеви

 

 

 

 

 

- до 10 m

 по метру

780

780

1,00

 

- преко 10 m

по метру

410,00

410,00

1,00

 

 

 сваки следећи

 

 

 

 

Монтажа и демонтажа

 

 

 

 

 

водомера ради искључења због

 

 

 

 

6.

неплаћања преузетих добара и сл.

 

 

 

 

 

- за домаћинства

по ком.

3.000,00

3.000,00

1,00

 

- за радње и установе

по ком.

4.000,00

4.000,00

1,00

 

- за предузећа

по ком.

6.000,00

6.000,00

1,00

7.

Раздвајање водомера

 

6.500,00

6.500,00

1,00

 

Монтажа фекалног прикључка до

 

 

 

 

 

разводног окна корисника

 

 

 

 

8.

- за домаћинства

по метру

630,00

630,00

1,00

 

- за привреду и објекте

по метру

900,00

900,00

1,00

 

колективног становања

 

 

 

 

2. НАПОМЕНА: У поступку легализације за нелегално прикључене објекте наплаћује се и утрошена вода, уколико је евидентирана преко водомера, а канализација на бази утрошене воде евидентиране преко водомера. Уколико је прикључење извршено без мерења утрошка преко водомера онда ће се кориснику, домаћинству, фактурисати 10м3 воде месечно по члану домаћинства, рачунајући од момента недвосмислено извршеног нелегалног прикључења, а уколико се са сигурношћу не може утврдити време нелегалног прикључења онда ће се кориснику фактурисати 10 м3 воде по члану домаћинства за период од 12 месеци. Кориснику радњи и предузећу ће се фактурисати дупло већа количина од просечне месечне потрошње за радњу односно предузеће истородне или сличне делатности, месечно, за период од 12 месеци.

 

Легализација бесправних

 

 

 

 

 

прикључака на водоводну

 

 

 

 

 

или канализациону мрежу

 

 

 

 

 

- за домаћинства

 

 

 

 

 

Ø1/2" И Ø3/4"

по прикључку

13.000,00

13.000,00

1,00

 

Ø1"; Ø5/4" И Ø6/4"

по прикључку

14.500,00

14.500,00

1,00

 

Ø2"

по прикључку

16.000,00

16.000,00

1,00

9.

- за радње и установе

 

 

 

 

 

Ø1/2" И Ø3/4"

по прикључку

20.000,00

20.000,00

1,00

 

Ø1"; Ø5/4" И Ø6/4"

по прикључку

22.000,00

22.000,00

1,00

 

Ø2"

по прикључку

25.000,00

25.000,00

1,00

 

- за предузећа

 

 

 

 

 

Ø1/2" И Ø3/4"

по прикључку

32.500,00

32.500,00

1,00

 

Ø1"; Ø5/4" И Ø6/4"

по прикључку

35.000,00

35.000,00

1,00

 

Ø2"

по прикључку

40.000,00

40.000,00

1,00

Ред.бр.

Услуга

Јединица мере

Стара цена

Нова цена

Индекс

5/4

1

2

3

4

5

6

10.

Рад нк радника

h

450,00

450,00

1,00

11.

Рад пк радника

h

552,00

552,00

1,00

12.

Рад кв радника

h

600,00

600,00

1,00

13.

Рад вкв радника

h

800,00

800,00

1,00

14.

Рад ровокопача на на ископу, утовару и затрпавању и разастирању материјала

h

 

3.100,00

 

4.800,00

 

1,55

15.

Црпљење воде пумпом

h

750,00

750,00

1,00

16.

Рад пумпе високог притиска на одгушењу цеви малог пречника

h

 

5.000,00

 

5.000,00

 

1,00

17.

Рад специјалног возила “VOME“ на одгушењу канализације

h

 

10,000,00

 

10.000,00

 

1,00

18.

Рад специјалног возила на усисавању фекалија:

 

 

 

 

  у Убу

по цист

3.000,00

3.000,00

1,00

 у осталим насељеним

местима у општини

по цист + 100 din/km у оба правца

 

3.000,00

 

3.000,00

 

 1,00

19.

Испорука и транспорт питке воде цистерном:

 

 

 

 

цистерном 7 m3

по цист

7.000,00

7.000,00

1,00

цистерном 8 m3

по цист

8.000,00

8.000,00

1,00

цистерном 9 m3

по цист

9.000,00

9.000,00

1,00

цистерном10 m3

по цист

10.000,00

10.000,00

1,00

Напомена 1m3/1.000,00 дин. без ПДВ-а

плус цена по пређеном километру у оба правца

km

 

300,00

 

300,00

 

1,00