JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Служба термотехничких и термоенергетских инсталација


 • послови израде техничке документације за изградњу и одржавање термотехничких и термоенергетских објеката на територији општине Уб,
 • послови комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије,
 • послови контроле техничке документације за изградњу и одржавање термотехничких и термоенергетских објеката,
 • послови издавања свих сагласности, услова и мишљења о постојећој и пројектованој термотехничкој и термоенергетској инфраструктури,
 • послови претходних радова код изградње термотехничких и термоенергетских објеката (истраживање, израда анализа и пројеката и других стручних материјала; прибављање података којима се анализирају и разрађују геолошки, геотехнички, геодетски, хидролошки, метеоролошки, урбанистички, технички, технолошки, економски, енергетски, сеизмички, водопривредни, саобраћајни и еколошки као и други услови од утицаја на градњу и коришћење одређеног објекта),
 • послови припреме за изградњу термотехничких и термоенергетских објеката (обележавање грађевинске парцеле, регулационих, нивелационих и грађевинских линија, обележавање градилишта, предаја градилишта извођачу радова),
 • послови надзора у току грађења и одржавања термотехничких и термоенергетских објеката (контрола да ли се градња врши према одобрењу за градњу и одобреној пројектној документацији; провера квалитета извођења радова; примена прописа стандарда, прописа, техничких норматива, доказа о квалитету уграђеног материјала, опреме, инсталација; давање упутстава извођачу радова; сарадња са пројектантом ради обезбеђивања детаља технолошких и организационих решења за извођење радова и друго), све у складу са важећим прописима и правилима струке,
 • послови техничког прегледа термотехничких и термоенергетских објеката,
 • послови израде пројектног задатка за пројекте у области термотехничких и термоенергетских инсталација,
 • послови израде и спровођења програма и послова инвестиционог и текућег одржавања, заштите, развоја, надзора и управљања над термотехничким и термоенергетским објектима повереним Предузећу,
 • послови пружања енергетских услуга (услуга која обухвата активности и радње које доводе до поверљивог и мерљивог или процењивог повећања енергетске ефикасности објеката, техничких система, производних процеса, приватних и јавних услуга, односно уштеде енергије и повећање економских ефеката).

Послови израде програма енергетске ефикасности:

 • дефинисање циљева уштеде енергије, у складу са циљевима Стратегије, Програма остваривања Стратегије и Акционог плана Републике Србије, као и израду документације у складу са обавезама локалне самоуправе, преглед и процену годишњих енергетских потреба, укључујући процену енергетских својстава објеката предлог мера и активности које ће обезбедити ефикасно коришћење енергије, и то,
 • план енергетске санације и одржавање јавних објеката које користе органи једница локалне самоуправе, јавна предузећа и јавне службе чији је оснивач јединица локалне самоуправе, у смислу повећања њихове енергетске ефикасности планове унапређења система комуналних услуга, у смислу повећања њихове енергетске ефикасности (систем даљинског грејања, систем даљинског хлађења, водовод, јавна расвета, управљање отпадом, јавни транспорт и др.).

Служба термотехничких и термоенергетских инсталација је новоформирана служба (од јула 2016. године), настала преузимањем делатности ЈП „Енерго-Уб“ (јавног предузећа које је угашено одлуком Оснивача).

На основу Закона о енергетици (“Сл. гласник РС“, број  145/2014) и Закона о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник РС“, број  25/2013), све општине које имају више од 20.000 становника, су обвезници система енергетског менаџмента, што значи да Служба термотехничких и термоенергетских инсталација КЈП „Ђунис“ Уб преузима све обавезе општине Уб дефинисане тим законом, пре свега израду Програма и плана енергетске ефикасности општине Уб, а затим да доставља Министарству рударства и енергетике годишње извештаје о остваривању циљева садржаних у Програму и Плану енергетске ефикасности.

Програм енергетске ефикасности је плански документ који доноси јединица локалне самоуправе о планираном начину остваривања и величини планираног циља уштеде енергије, за период од најмање три године.

План енергетске ефикасности је плански документ са дефинисаним мерама и активностима којим обвезници система енергетског менаџмента планирају да спроведу Програм енергетске ефикасности.

У служби је тренутно распоређен један стално запослен радник, високе стручне спреме (дипломирани инжењер машинства, са лиценцама 330, 430, 432, 381 и лиценцом енергетског менаџера за област општинске енергетике), именован од стране председника општине за вршење послова општинског енергетског менаџера.

План је да служба за термотехничке и термоенергетске инсталације врши надзор над радом постојећих и изградњом нових котларница у јавним установама. Побољшање квалитета услуга грејања је основни приоритет делатности. Повећање енергетске ефикасности система грејања подразумева активности на свим деловима система за грејање почев од места трансформације енергије горива, преко система дистрибуције до сваког појединачног уређаја за коришћење енергије.

У циљу очувања и заштите животне средине потребно је извршити конверзију скупих горива исплативијим енергентом уз мање штетног утицаја на животну средину.

У договору са локалном самоуправом обезбедити добијање употребних дозвола за изграђене котларнице. За будуће радове на новим прикључењима корисника усагласити активности техничког и економско-правног сектора уз поштовање законског оквира рада.

Спровођење мера енергетске ефикасности:

Редовно годишње скупљање података о објектима јавних установа, у смислу техничких карактеристика (термички омотач, столарија, кровови, укупна површина, запремина објекта, анализа система грејања итд.), као и прикупљање података о потрошњи енергената и воде. Након тога, подаци се обрађују и израчунавају се индикатори потрошње енергије за сваки објекат. Горе наведени подаци се прикупљају ради слања у централну базу података (ИСЕМ) коју прати Министарство рударства и енергетике Републике Србије. На основу достављених података, ради се категоризација јавних објеката према потрошњи енергије и планирају се мере за смањење тих трошкова. Ради се о пројекту на националном нивоу, једном од пројеката који су део обавезних активности у склопу Енергетске заједнице, чији је Србија члан од 2006. године.