JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за издавање у закуп пословног простора

ИЗДАЈЕ СЕ  у закуп пословни простор којим Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб, са

седиштем у Убу, улица Вељка Влаховића број 6, МБ. 07098499; ПИБ: 101347777, има

право коришћења по основу обављања комуналне делатности управљање пијацама, у

виђеном стању (закупац сноси све трошкове привођења локала намени), поступком јавног

надметања, и то:

1. Пословни простор – локал број 1 у објекту Нове зелене пијаце у Убу (Друга фаза), ближа

локација улаз у локал број 1 из улице Иванa Миловановићa; изграђен на кп. бр. 269/2 КО

Уб, власништво Општине Уб; нето површине 116,19 m2 од тога: продајни простор од

110,93 m2, купатило 1, 1,34m2, WC 1, 1,29m2, купатило 2, 1,34m2 и WC2, 1,29 m2

(површине узете из Скице посебног дела објекта „Етажирање посебних делова објекта 2

(два) локала на новој пијаци кп. бр. 269/2 КО Уб“, урађеног од стране Геодетског бироа

ГЕО УРБАН, са седиштем у Убу улица Краља Петра I ослободиоца број 72, дана 28. 04.

2021. године).

Број водомера локала: 3963705.

2. Пословни простор – локал број 2 у објекту Нове зелене пијаце у Убу (Друга фаза), ближа

локација улаз у локал број 1 из улице Ивана Миловановићa; изграђен на кп. бр. 269/2 КО

Уб, власништво Општине Уб; нето површине 51,53 m2 од тога: продајни простор од

45,45 m2, WC 1, 2,71m2, и WC2, 3,37 m2 (површине узете из Скице посебног дела објекта

„Етажирање посебних делова објекта 2 (два) локала на новој пијаци кп. бр. 269/2 КО Уб“,

урађеног од стране Геодетског бироа ГЕО УРБАН, са седиштем у Убу улица Краља Петра

I ослободиоца број 72, дана 28. 04. 2021. године).

Број водомера локала: 3963637.

Намена коришћења пословног простора мора бити у складу са Законом о трговини

(„Службени гласник РС“, број 52/2019), Одлуком о пијацама и Пијачним редом.

Почетна цена закупа је 400,оо динара без пдв-а, по m 2 , за период од месец дана;

У понуђену цену закупа нису урачунати трошкови који се односе на коришћење пијачног

простора, као што су: електрична енергија, вода, телефон, грејање, климатизација, смеће,

таксе и сл. сразмерно величини простора и објекта.

Пословни простор се издаје на период од пет година;

Пријаве/понуде се достављају од дана 20.05.2021. године, а најкасније до 28.05.2021.

године до 12:00 часова на адресу Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб, улица

Вељка Влаховића број 6 – Комисија за спровођење поступка давања у закуп

непокретности, препоручено поштом или непосредно на писарницу КЈП „Ђунис“ Уб

са назнаком „НЕ ОТВАРАЈ“;

Поступак јавног надметања обавиће се дана 28.05.2021. године са почетком у 12:30

часова, у сали КЈП „Ђунис“ Уб, улица Вељка Влаховића број 6 Уб.

Повезани документи