JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб објављује позив за подношење понуда - аутоматски усисивач за јавне базене.

На основу члана, 55 став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС» бр.124/12, 14/15и 68/15, у даљем тексту: Закон)

 

КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋА  „ЂУНИС“ УБ

14210 Уб,  Вељка Влаховића 6

 

објављује

П О З И В

за подношење понуда

 

за јавну набавку добара: Аутоматски усисивач за јавне базене до 50 m

број јавне набавке: 1.1.38.-Д/20