JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб објављује позив за подношење понуда - набавка, испорука и монтажа рефлектора/расвете у Спортској хали Уб.

На основу члана, 55 став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: Закон), Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб

 

објављује

П О З И В

за подношење понуда

за јавну набавку добара:  Набавка, испорука и монтажа рефлектора/расвете у Спортској хали Уб 

 (број јавне набавке: 1.1.46-Д/2020)