JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб објављује позив за подношење понуда - ремонт пумпи мотора, цевовода, хлорината на базену.

На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 68/2015), Комунално јавно предузеће  „Ђунис“  Уб упућује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ


у поступку јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке је Ремонт пумпи мотора, цевовода, хлоринатора на базену.

 ЈН бр. 1.2.16-У/2020

 Назив и ознака из општег речника набавке: 42122000 – Пумпе