JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб објављује позив за подношење понуда - услуге одгушења јавне канализације сукцесивно 12 месеци.

На основу чл. 55. став 2.   Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/2015), објављује се,

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

Назив наручиоца

Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб

Адреса наручиоца

Вељка Влаховића број 6, 14210 Уб

Интернет страница наручиоца

www.djunis.rs

 

Врста наручиоца

Локална самоуправа /Јавно комунално предузеће

Врста поступка јавне набавке

Поступак јавне набавке мале вредности, ЈН 1.2.12-У/20, са циљем закључења уговора

Врста предмета

Услуге

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Услуге одгушења јавне канализације сукцесивно 12 месеци

Набавка означена као ЈН 1.2.12-У/20

90100000