JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб објављује позив за подношење понуда - услуге одржавања за потребе спортске хале, отворених базена и СРЦ "Школарац" у Убу.

На основу чланова 55. ст.1. тачка 2, 57. и 60 ст.1. тачка 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/15 и 68/15)

 

Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб, објављује:

 

ПОЗИВ

 

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

 

1.            Предмет јавне набавке мале вредности је НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА  за потребе спортске хале, отворених базена и СРЦ Школарац у Убу, редни број ЈНМВ 1.2.20-У/2020 ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем на две године.