JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб упућује позив за подношење понуда - машинско кошење јавних површина.

На основу члана55., 57. и 60.Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 68/2015), КЈП „Ђунис“ Уб упућује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

у поступку јавне набавке мале вредности

Назив и адреса Наручиоца: Комуналнојавнопредузеће „Ђунис“ Уб, Вељка Влаховића 6, 14210 Уб

Врста Наручиоца: Јавно предузеће

Интернет страница Наручиоца: www.djunis.rs

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Број јавне набавке: ЈНМВ број1.2.7-У/20

Врста  предмета  јавне  набавке:Набавка услуга

Предмет јавне набавке: машинско кошење јавних површина.

Набавка није обликована по партијама.