JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб упућуjе позив за подношење понуда - набавка контејнера за комунални отпад.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

у поступку јавне набавке мале вредности

Назив и адреса Наручиоца: Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб,  Вељка Влаховића број 6, 14210 Уб

Врста Наручиоца: Јавно предузеће

Интернет страница Наручиоца:  www.djunis.rs

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Број јавне набавке мале вредности: 1.1.18-Д/19

Врста  предмета  јавне  набавке:Набавка добара

Предмет јавне набавке: набавка  контејнера за комунални отпад.

Јавна набака није обликована по партијама.

Назив и ознака из општег речника набавке: 44613700- контејнери за отпад.