JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб упућује позив за подношење понуда - набавка радног одела и радне обуће

На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15),  Наручилац упућује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

у поступку јавне набавке мале вредности

 

Назив и адреса Наручиоца: Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб,  Ул. Вељка Влаховића 6, 14210 Уб

Врста Наручиоца: Јавно предузеће

Интернет страница Наручиоцаwww.djunis.rs

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Број јавне набавке мале вредности: 1.1.1-Д/20

Врста  предмета  јавне  набавке: Набавка добара

Предмет јавне набавке:  набавка радног одела и радне обуће.