JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб упућује позив за подношење понуда - превоз каменог материјала за насипање путева на територији општини Уб.

КЈП "Ђунис" Уб упућује позив за поднпшење понуда

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је Превоз каменог материјала  за насипање локалних путева у општини Уб,- у даљем тексту „Јавна набавка“, односи се на услуге у свему према спецификацији радова из конкурсне документације.

Јавна набавка није обликована по партијама.

            Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

ОРН 60181000 – Најам теретних возила са возачем

 

1.3.       ВРСТА ПОСТУПКА

Јавна набавка добара спроводи се у поступку јавне набавке мале у складу са  чланом 39., чланом 55. став 1. тачка 2. и чланом 61. Закона о јавним набавкама и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања  испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15 и 41/19),  као и у складу са Одлуком о покретању предметног поступка јавне набавке бр. 2-1.2.21-У/20 од 10.03.2020. године.