JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб упућује позив за подношење понуда - радови на измештању места мерења јавне расвете из ТС и напајање бунара базена

На основу члана, 55 став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'', број 124/2012, 14/2015и 68/2015), у даљем тексту: Закон), Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб

 

објављује

П О З И В

за подношење понуда

за јавну набавкурадова:Радови на измештању места мерења јавне расвете из ТС и напајање бунара базена

 (број јавне набавке: 1.3.9-Р/2020)