JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб упућује позив за подношење понуда - расветна опрема и електричне светиљке.

На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) КЈП "Ђунис" Уб упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку ЈНМВ - 1.1.4.-Д/20, набавка добара - расветна опрема и електричне светиљке.