JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Набавка електроматеријала

Назив и адреса Наручиоца: Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб, Вељка Влаховића 6,
14210 Уб
Врста Наручиоца: Јавно предузеће
Интернет страница Наручиоца: www.djunis.rs
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Број јавне набавке: ОП-1.1.49-Д/20
Врста предмета јавне набавке:Добро
Предмет јавне набавке: електроматеријал
Назив и ознака из општег речника набавке: 31500000 - 31500000 електроматеријал, 31680000
електроматеријал и прибор.
Контакт особа: Небојша Живановић, шеф службе одржавања јавне расвете, 014/411-107, e-mail:
djunisnabavke@.gmail.com