JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Оглас за јавно надметање за продају половног аутосмећара MERCEDES 2422

На основу члана 33. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011,

88/2013, 105/2014, 10482016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 45. Одлуке о

промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб („Службени гласник

општине Уб“, број 21/2016, 21/2017 и 5/2018), члана 33. Статута Комуналног јавног

предузећа „Ђунис“ Уб („Службени гласник општине Уб“, број 28/2016), Уредбе о

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп

ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда

(„Службен гласник РС“, број 24/2012), Уредбе о изменама и допунама Уредбе о условима

прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у

јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских

права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени

гласник РС“, број 16/2018), члана 22. став 1. тачка 11) Закона о јавним предузећима

(„Службени гласник РС“, број 15/2016), Одлуке Надзорног одбора Комуналног јавног

предузећа „Ђунис“ Уб, број 603 од 28. јуна 2021. године,

Комисија за спровођење поступка јавног надметања, Комуналног јавног Предузећа

„Ђунис“ Уб,

објављује:


О г л а с


за јавно надметање за продају половног аутосмећара


- Предмет јавног надметања ради продаје је половни аутосмећар MERCEDES

2422.

Подаци о основном средству:

- Врста: теретно возило

- Марка и тип: MERCEDES Model 2422

- Број мотора: 44192310713828

- Број шасије: WDB65441815962363

- Година производње: 1993

- Снага мотора 153

- Запремина мотора: 6370

- Боја: S NARANDZASTA M

- Број осовина 3

- Регистарске ознаке UB 022-FK

- Возило је у возном стању

- FAP 2628 RB38,5 .


ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Учесници у поступку јавног надметања нису дужни да пре спровођења јавног

надметања уплате депозит.

Лицитациони корак за возило износи 550.000,00 динара са пдв-ом.

Право учешћа у лицитацији имају сва правна и физичка лица.

Јавно надметање одржаће се 06. јула 2021. године у 11:00 часова у просторијама

КЈП „Ђунис“ Уб, у улици Вељка Влаховића број 6, у Убу.

Уколико јавно надметање не успе, основно средство расходовати и продати као

метални отпад.

Пре поступка јавног надметања, учесници подносе писмене понуде у затвореним

ковератам, сачињене у слободној форми које морају да садрже следеће елементе:

Назив понуде: ПОНУДА за јавно надметање по огласу број 604/4

Назив коме је упућена: Комисија за спровођење јавног надметања КЈП „Ђунис“

Уб

Податке о понуђачу:

- ако је физичко лице: (име и презиме; адреса пребивалишта, број важеће личне

карте и место издавања; ЈМБГ, електронска адреса, контакт телефон).

- Ако је правно лице/предузетник: (назив привредног субјекта, седиште, Матични

број, ПИБ, електронска адреса, контакт телефон).

- Елемент надметања цена: ученик јавног надметања је дужан да понуди цену која

за први лицитациони корак не може бити нижа од 550.000,00 динара

Правила јавног надметања:

Приспеле понуде се записнички констатују, на самом почетку спровођења

лицитационог поступка.

У Записник о јавном надметању уписују се основни подаци о учесницима

јавног надметања и подаци о понуђеној цени из писане понуде.

Понуђене цене из писаних понуда од стране Комисије биће јавно прочитане у

самом поступку.

Комисија која спроводи поступак, позива учеснике да уколико имају интерес

да понуде више цене то учине у првом лицитационом кругу.

Комисија записнички констатује исход првог лицитационог круга.

Комисија која спроводи поступак, позива учеснике да уколико имају интерес

да понуде више цене то учине у другом лицитационом кругу.

Комисија записнички констатује исход другог лицитационог круга.


Комисија која спроводи поступак, позива учеснике да уколико имају интерес

да понуде више цене то учине у трећем (последњем) лицитационом кругу.

Комисија записнички констатује исход трећег лицитационог круга, као

коначну понуду.

Уколико постоје два или више учесника лицитације који су понудили исте

цене, Комисија ће изабрати једног од тих учесника путем жребања.

Жребање се спроводи тако што се на за сваког учесника истим листићима

упише назив учесника лицитације и понуђена највиша цена из трећег

лицитационог круга, такав листић се ставља за сваког учесника у посебне

истоветне коверте, које ће пред учесницима лицитације бити затворене, и

одмај након тога једна бити извучена од стране Комисије.

Комисија након тога записнички констатује који учесник лицитације је

понудио најбоље понуђену цену.

Након тога се поступак јавног надметања окончава, и Комисија предузима

даље радње у циљу закључења Уговора о продаји предмета лицитације.


Елементи модела уговора о продаји:

Дан закључења уговора: дан одржавања поступка јавног надметања.

Рок испоруке: је до 3 дана од дана уплате купопродајне цене.

Место преузимања половног возила: је пословни простор КЈП „Ђунис“ Уб –

возни парк, улица Милоша Обилића бб, Уб.

Трошкови преузимања и транспорта половног возила: падају на терет Купца.

Преузимање половног возила извршиће се од стране овлашћеног лица Купца а о пријему

ће бити састављен Записник.

Купопродајна цена: највише понуђена цена на јавном надметању, иста не може би

нижа до утврђеног лицитационог корака од 550.000,00 динара.

Рок плаћања: у року до 14 јула 2021. године.


Сва лица заинтересована за разгледање возила могу се обратити шефу возног парка

Горану Лукић, сваког радног дана од 07:00 до 12:00 часова на телефон 064/8198569