JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Расветна опрема и електричне светиљке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

у поступку јавне набавке – отворени поступак

 

Назив и адреса Наручиоца: Комунално јавно предузеће  „Ђунис“ Уб,  Вељка Влаховића 6, 14210 Уб

Врста Наручиоца: Јавно предузеће

Интернет страница Наручиоца: www.djunis.rs

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Број јавне набавке: ОП-1.1.48-Д/20

Врста  предмета  јавне  набавке:Добро

Предмет јавне набавке:  расветна опрема и електричне светиљке

Назив и ознака из општег речника набавке: 31500000-расветна опрема и електричне светиљке.

 

Контакт особа: Небојша Живановић, шеф службе одржавања јавне расвете, 014/411-107, e-mail: djunisnabavke@.gmail.com