JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Ветеринарске услуге

Назив и адреса Наручиоца: Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб, Вељка
Влаховића број 6, 14210 Уб
Врста Наручиоца: Јавно предузеће
Интернет страница Наручиоца: www.djunis.rs
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: 1.2.3-У/2020
Врста предмета јавне набавке: Набавка услуга
Предмет јавне набавке: пружање ветеринарских услуга према потребама наручиоца
за период од закључења уговора до краја новембра 2020. године.
Назив и ознака из општег речника набавке: 85200000– Ветеринарске услуге.