JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Финансијска служба


  • обављање финансијских, рачуноводствених и комерцијалних послова у предузећу, 
  • спровођење одредаба материјално финансијских прописа,
  • на основу добијених података од организационих јединица у оквиру Предузећа, послови на изради планова, инвестиционих програма, извештаја и обрачуна за потеребе Предузећа и оснивача,
  • израда периодичних обрачуна и финансијских извештаја,
  • обрачун и исплата зарада запослених,
  • послови осигурања имовине и лица као и друге послове из делокруга Службе.