JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Служба за производњу и дистрибуцију воде


  • послови захватања, пречишћавања, прераде воде за пиће,
  • послови испоруке воде за пиће водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент и друге послове из делокруга Службе.

Редовно одржавањe

У току 2019. године планирано је захватање 1 600 000 m3  сирове воде и прерада те количине на постројењу.

За прераду наведене количине сирове воде планира се потрошња:

Ред.бр.

Назив

Количина

Процењена вредност

(динара)

1.

Течни кисеоник

35 тона

750.000,00

2.

Течни хлор

1 тона

60.000,00

3.

Електрична енергија

 

3.500.000,00

Укупно:

4.310.000,00


План санитарно-хигијенског одржавања инсталација на постројењу дат је у следећој табели:

Ред.бр.

Објекат

Прање

(годишње)

Дезинфекција

(годишње)

1.

Аератори

12 пута

-

2.

Колоне за озонизацију

1 пут

-

3.

Филтери

по потреби

после радова

4.

Резервоар воде за прање

1 пут

1 пут

5.

Резервоар чисте воде

1 пут

1 пут

6.

Резервоар сирове воде

1 пут

1 пут


У циљу праћења технолошког процеса пречишћавања сирове воде и контроле квалитета прећишћене воде планира се узорковање и физичко-хемијска анализа у А обиму у интерној лабораторији по следећој динамици:

Ред. бр.

Место узорковања

Број узорака годишње

1.

Сирова вода

365

2.

Бунари

96

3.

Филтери

4.500

4.

Резервоар чисте воде

1.000

5.

Дистрибутивна мрежа

1095


Поред интерне контроле квалитета у складу са закононским прописима надлежни Завод узима узорке и врши анализе воде по следећој динамици и у следећем обиму:

 

 

Врста анализе

Број узорака годишње

Износ

(динара)

1.

Основна А анализа

252

900.000,00

2.

Велика V анализа

7

150.000,00

Укупно:

1.050.000,00


У оквиру редовног одржавања постојећих објеката и опреме обављају се активности дефинисане планом редовног одржавања постројења, за чије несметано обављање је потребно извршити набавке које су приказане у табели:

Ред. бр.

Назив

Процењена вредност

(динара)

1.

Резервни делови, основни алат и опрема за рад и остало

200.000,00

2.

Жавелова вода (NaClO) дезинфекцију - 1 тона

50.000,00

3.

Хемикалије за лабораторијске анализе

300.000,00

4.

Сервисирање лабораторијске опреме

100.000,00

5.

Сервисирање електро-машинске опреме

500.000,00

6.

Баждарење мерне опреме

300.000,00

7.

Преглед опреме под притиском

200.000,00

8.

Молерско-фарбарски радови

150.000.00

Укупно:

1.800.000,00


Инвестиционо одржавање

У 2019. години у оквиру инвестиционог одржавања објеката и опреме на изворишту и у постројењу планирани су следећи радови и набавке:

Ред. бр.

Назив

Кол.

Процењена вредност

(динара)

1.

Набавка бунарских агрегата снаге 5 и 7,5 кW са заштитном опремом типа LОWАRА или сл.

2 ком.

300.000,00

2.

Центрифугална хоризонтална пумпа са електромотором и фреквентним регулатором за пумпну сатницу сирове воде

2 ком.

1.500.000,00

3.

Континуални мерач притиска за пумпну станицу сирове воде

1 ком.

100.000,00

4.

Центрифугална хоризонтална пумпа са електромотором и фреквентним регулатором за пумпну сатницу чисте воде

2 ком.

2.500.000,00

5.

Дефектажа и сервис пнеуматске инсталације

по сп.

500.000,00

6.

Дефектажа и сервис опреме за озонизацију

по сп.

1.800.000,00

7.

Даљински приступ систему за аутоматско дозирање хлора AS-2004/15

1 ком.

600.000,00

8.

Радови на измени електро дела на бустер станици „Ђунис“

по сп.

400.000,00

9.

Хидрофорска пумпа са фреквентним регулатором (управљање по притиску) на бустер станици „Вучијак“

3 ком.

1.500.000,00

10.

Радови на измени електро дела на бустер станици „Вучијак“

по сп.

250.000,00

11.

Сервис и унапређење управљачког система на ППВ „Таково“ (SCADA)

по сп.

1.500.000,00

Укупно:

10.950.000,00


Инвестициона градња

У 2019. години у оквиру инвестиционе градње на ППВ ''Таково'' планиранирани су следећи радови и набавке:

Ред.бр.

Назив

Кол.

Процењена вредност

(динара)

1.

Изградња истражно-експлоатационих бунара на изворишту „Таково"

2 ком.

20.000.000,00

2.

Израда пројектне документације

по сп.

500.000,00

3.

Стручни надзор

по сп.

800.000,00

4.

Геодетска снимања

по сп.

400.000,00

5.

Израда Елабората о резервама подземних вода

по сп.

300.000,00

6.

Пројекат зона санитарне заштите изворишта „Таково“

по сп.

300.000,00

Укупно:

22.300.000,00


Ценовник:


Р. бр.

Услуга

Стара цена

Нова цена

Индекс 4/3

1

2

3

4

5

1.

Коришћење воде за пиће за домаћинства

46,00

46,00

1,00

2.

Коришћење воде за пиће за привреду и остале

92,00

92,00

1.00


Р. бр.

Услуга

Стара цена

Нова цена

Индекс 4/3

1

2

3

4

5

1.

Oдржавање водоводног прикључка за домаћинства

53,00

53,00

1,00

2.

Одржавање водоводног прикључка за привреду и остале

76,00

76,00

1.00


Р. бр.

Услуга

Стара цена

Нова цена

Индекс 4/3

1

2

3

4

5

1.

Коришћење канализације за домаћинства

11,00

11,00

1,00

 

 

 

 

 

 

2.

Коришћење канализације за привреду и остале

33,00

33,00

1,00