JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Служба зеленила, гробља и пијаца


  • послови одржавања јавних зелених површина: уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља,
  • послови управљања пијацама: комунално опремање, одржавање и организовање делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа,
  • послови управљања гробљима: одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (капела и сл.), сахрањивање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до капеле на гробљу; продаја погребне опреме и други послови из делокруга Службе.

1. Одржавање зелених површина:

Под одржавањем зелених површина се подразумева: кошење траве парковском косилицом и тримерима, кошење закоровљених површина тримерима, грабуљање откоса, утовар на камион и одвоз на депонију.

а. Кошење парковском косилицом:


Површине које се редовно косе током целог вегетационог периода су следеће:

Ред. бр.

Зелене површине

Јед. Мере

Количина

Јед. Цена

Износ

 

Динамика

УКУПНО

1

Спомен парк - Гај

3250

3,30

10725,00

 

19

203775,00

2

Градски трг

1701

3,30

5613,30

 

24

134719,20

3

Занатски центар

1307

3,30

4313,10

 

19

81948,90

4

Црквена порта

5000

3,30

5003,30

 

24

120079,20

5

Парк у Таловима– Радмиловац

500

3,30

503,30

 

19

9562,70

6

Паркинг иза зграде јавних служби

1500

3,30

4950,00

 

20

99000,00

7

Парк Раће Петровића

1000

3,30

3300,00

 

20

66000,00

8

Површине иза Зграде јавних служби

400

3,30

1320,00

 

20

26400,00

9

Игралиште у Таловима

600

3,30

1980,00

 

19

37620,00

10

Сакупљање опалог лишћа

10000

3,20

32000,00

 

3

96000,00

11

Заливање травњака распрскивачима

8900

0,40

3560,00

 

40

142400,00

 

1.017.505,00


б. Кошење тримерима:

Зелене површине које се косе једном месечно тримерима у току вегетационог периода су:

Ред. бр.

Зелене површине

Јед. Мере

Количина

Јед. Цена

Износ

 

Динамика

УКУПНО

1

Ламеле

5000

6,00

30000,00

 

7

210000,00

2

Базен

5000

6,00

30000,00

 

7

210000,00

3

Нови сточни пијац са прилазом

5000

6,00

30000,00

 

7

210000,00

4

Раскрсница Свете Поповић и Тамнавске

2100

6,00

12600,00

 

7

88200,00

5

Појас око ул. Свете Поповић

3000

6,00

18000,00

 

9

162000,00

6

Појас око ул. Милана Муњаса

6000

6,00

36000,00

 

7

252000,00

7

Ул. 1. маја

4000

6,00

24000,00

 

7

168000,00

8

Ул. Вука Караџића

500

6,00

3000,00

 

7

21000,00

9

Ул. Краља Петра

500

6,00

3000,00

 

7

21000,00

10

Ул. Милоша Селаковића

1000

6,00

6000,00

 

7

42000,00

11

Ул. Рајка Михајловића са каналом

3300

6,00

19800,00

 

7

138600,00

12

Ул. ЈНА (до гробља)

1500

6,00

9000,00

 

7

63000,00

13

Ул. Алексе Мартића

2800

6,00

16800,00

 

7

117600,00

14

Све улице у насељу Талови

700

6,00

4200,00

 

7

29400,00

15

Школарац (спортски терени и око истих са прилазним путевима)

30000

6,00

180000,00

 

7

1260000,00

16

Појас око реке Уб (без косина)

10000

6,00

60000,00

 

7

420000,00

17

Ул. Дринских дивизија

11000

6,00

66000,00

 

7

462000,00

18

Ул. Јосипа Мајера

3000

6,00

18000,00

 

7

126000,00

19

Улице око Дома здравља

300

6,00

1800,00

 

7

12600,00

20

Насеље  "Убска долина"

1500

6,00

9000,00

 

9

81000,00

21

Градско гробље

21900

6,00

131400,00

 

9

1182600,00

22

Појас око водовода (управна зграда)

3000

6,00

18000,00

 

7

126000,00

23

Азил и део око возног парка КЈП

3000

6,00

18000,00

 

7

126000,00

24

Зелени пијац у Бањанима

1000

6,00

6000,00

 

7

42000,00

25

Зелени пијац

1000

6,00

6000,00

 

7

42000,00

26

Појас око хотела

2000

6,00

12000,00

 

9

108000,00

27

Сандића имање

12000

6,00

72000,00

 

7

504000,00

28

Општинско брдо

27000

6,00

162000,00

 

7

1134000,00

29

Матична служба – катастар

400

6,00

2400,00

 

19

45600,00

30

Зел. пов. иза зграде Суда

1010

6,00

               6060,00

 

19

115140,00

31

Зимпа н зел. пов. у ул. 7. јула

350

6,00

2100,00

 

19

39900,00

32

Пов. Испред стадиона Јединства – полигон

1500

6,00

9000,00

 

19

171000,00

33

Појас код базена и хотела

700

6,00

4200,00

 

19

79800,00

34

Појас око хале спортова

1000

6,00

6000,00

 

19

114000,00

35

Пов. око зграде која се налази иза нове Општине

2300

6,00

13800,00

 

19

262200,00

36

Паркинг иза поште

1250

6,00

7500,00

 

19

142500,00

37

Паркинг иза Комерцијалне банке

200

6,00

1200,00

 

19

22800,00

38

Површина испред црквене порте

160

6,00

960,00

 

19

18240,00

 

8.370.180,00


Са свих ових површина, покошена трава се сакупља, утовара на камион и одвози на депонију.

Наведени радови приказани су у следећој табели:

Ред.бр.

Врста посла

Јед. Мере

Количина

Јед. Цена

Износ

 

Динамика

УКУПНО

1

Сакупљање траве

154070

3,20

493024,00

 

7

3451168,00

2

Сакупљање траве са градског гробља

21900

3,20

70080,00

 

9

630720,00

3

Утовар траве на камион и одвожење на депонију

тура

35

3200,00

112000,00

 

7

784000,00


 

4.865.888,00


Укупно кошење тримерима и одржавање са поменутих површина износи: 13.236.068,00

ц. Кошење закоровљених површина тримерима (по потреби):

Са следећих закоровљених површина кошење амброзије и других самониклих биљака врши се по потреби:

Ред. бр.

Зелене површине

Јед. Мере

Количина

Јед. Цена

Износ

 

Динамика

УКУПНО

1

Неуређена површина на СЦ Школарац

10000

6,00

60000,00

 

3

180000,00

2

Резервоар на Вучијаку

1000

6,00

6000,00

 

5

30000,00

3

Бустер станица и резервоар на Ђунису

1200

6,00

7200,00

 

5

36000,00

4

Појас око 9 бунара на водоводу

10000

6,00

60000,00

 

3

180000,00

6

Површина у ул. Алексе Мартића према техн. сервису

2000

6,00

12000,00

 

3

36000,00

7

Градска депонија

3000

6,00

18000,00

 

5

90000,00

8

Фекална станица

200

6,00

1200,00

 

3

3600,00

9

Појас иза зграде водовода

10000

6,00

60000,00

 

2

120000,00

10

Неуређена површина на Градском базену

5000

6,00

30000,00

         3

90000,00

 

765.600,00


Са ових површина, такође се сакупља кошевина и одвози на депонију, што је приказано у следећој табели:

Ред. бр.

Врста посла

Јед. Мере

Количина

Јед. Цена

Износ

 

Динамика

УКУПНО

1

Сакупљање кошевине

42400

3,20

135680,00

 

3

407040,00

2

Утовар траве на камион и одвожење на депонију

тура

15

3200,00

48000,00

 

3

144000,00

 

551.040,00


Укупно кошење и одржавање са закоровљених површина износи: 1.316.640,00

Укупна годишња вредност на одржавању травњака и зелених површина износи:

Табела 1

Табела 2

Табела 3

УКУПНО

1.017.505,00

13.236.068,00

1.316.640,00

15.570.213,00


2. Одржавање жбунастих садница:

У ову категорију зелених површина спадају жбунасте врсте које су сађене групно или појединачно по зеленим површинама.

Њихово одржавање подразумева: обликовање жбуња, сакупљање отпада после обликовања, утовар на камион и превоз до депоније, као и окопавање са плевљењем и прихраном.

Преглед жбунастих садница по зеленим површинама:

Ред. бр.

Зелене површине

Јед. Мере

Количина

1

Спомен парк Гај

67

2

Иза Суда

30

3

Испред цркве

6

4

Црквена порта

40

5

Дом здравља

10

6

Иза нове зграде Ђуниса

15

7

Парк у Таловима – Радмиловац

60

8

Убска долина

3

9

Ламеле

20

10

Ул. Свете Поповић

15

12

Паркинг испред гробља

5

13

Катастар, управа прихода

30

14

Општинско брдо - Шепковац

15

15

Нови парк иза МУП-а

50

16

Градски базен (жбунасте врсте и жива ограда)

225

17

СЦ Школаац

60

18

Парк Раћа Петровић

50

19

Паркинг иза зграде јавних служби

60УКУПНО:

761


Ред. бр.

Врста посла

Јед. Мере

Количина

Јед. Цена

Износ

 

Динамика

УКУПНО

1

Обликовање жбуња

761

150,00

114150,00

 

2

228300,00

2

Сакупљање отпада након обликовања

761

3,20

2435,20

 

2

4870,40

3

Утовар на камион и одвожење на депонију

тура

6

3200,00

19200,00

 

2

38400,00

4

Окопавање са плевљењем и прихраном

761

55,00

41855,00

 

2

83710,00

 

355.280,40


3. Одржавање дрвореда и парковског дрвећа:

Под овим се подразумева обликовање (углављивање) великих крошњи дрвећа у дрворедима, окопавање са прихрањивањем и сечом избојака са дебла свих стабала, као и сеча сувих грана и обликовање парковског дрвећа. Затим, заливање младог дрвећа, сеча и уклањање старог и болесног дрвећа са вађењем пањева и набавка и садња једне количине нових садница.

Приказ дрвореда и другог парковског дрвећа по улицама и зеленим површинама:

Ред. бр.

Улица – зелена површина

Јед. Мере

Ø ˂ 10

Ø  10 – 30

Ø ˃ 30

 

УКУПНО:

1

Занатски центар

ком

1

2

7

 

 

2

Плато испред цркве

ком

 

2

 

 

 

3

Црквена порта

ком

10

16

5

 

 

4

Дом здравља

ком

3

1

3

 

 

5

Спомен парк Гај

ком

7

6

10

 

 

6

Пошта

ком

 

5

 

 

 

7

Градски трг

ком

27

20

2

 

 

8

Иза комерцијалне банке

ком

 

 

6

 

 

9

Катастар, управа прихода

ком

2

4

 

 

 

10

Градски базен

ком

 

20

 

 

11

Парк у Таловима – Радмиловац

ком

3

 

 

 

 

12

Ламеле

ком

22

15

14

 

 

13

Убска долина

ком

25

 

 

 

 

14

Ул. Свете Поповић

ком

7

6

4

 

 

15

Ул. Алексе Мартића

ком

 

 

7

 

 

16

Водовод

ком

 

2

8

 

 

17

Све улице у насељу Талови

ком

15

79

24

 

 

18

Полигон

ком

 

8

5

 

 

20

Улица Вука Караџића

ком

35

 

32

 

 

21

Улица Краља Петра

ком

37

 

 

 

 

22

Улица Милоша Селаковића

ком

 

 

64

 

 

23

Улица 1. маја

ком

7

20

52

 

 

24

Улице око Дома здравља

ком

 

 

28

 

 

25

Улица Војводе Мишића

ком

 

 

17

 

 

26

Градско гробље

ком

8

 

8

 

 

27

Азил и део око возног парка КЈП

ком

2

5

3

 

 

28

Улица Дринских дивизија

ком

15

 

 

 

 

29

СЦ Школарац

ком

65

15

20

 

 

30

Општинско брдо - Шепковац

ком

58

150

5

 

 

31

Парк Раће Петровића

ком

54

25

 

32

Паркинг иза зграде јавних служби

ком

32

 

403

268

324

 

995


Ред. бр.

Врста посла

Јед. Мере

Количина

Јед. Цена

Износ

 

Динамика

УКУПНО

1

Орезивање крошњи великог дрвећа

ком

324

6000,00

1944000,00

 

1

 

1944000,00

2

Сеча сувих грана и облик. Парк. дрвећа

ком

667

1000,00

667000,00

 

1

667000,00

3

Окопавање , прих. и сеча избојака

ком

283

150,00

42450,00

 

3

127350,00

4

Утовар грана, превоз и чишћење

тура

45

3200,00

144000,00

 

1

144000,00

5

Заливање младог дрвећа цистерном

тура

5

3100,00

15500,00

 

14

217000,00

6

Припр. тер. за садњу и садња дрв. култура

ком

150

850,00

127500,00

 

1

127500,00

7

Набавка дендрдо материјала за садњу

ком

150

5000,00

750000,00

 

1

750000,00

8

Уклањ. сувих и болесн. стабала са вађ. пањева

ком

30

6100,00

183000,00

 

1

183000,00

9

Рад специјалног возила са корпом за орезивање

сат

160

4200,00

672000,00

 

1

672000,00

 

4.831.850,00


4. Одржавање ружичњака:

Нега већ постојећих ружичњака подразумева: окопавање са плевљењем, прихрану, зимско загртање и орезивање и заливање цистерном.

Приказ ружичњака на зеленим површинама:

Ред. бр.

Зелене површине

Јед. Мере

Количина

1

Спомен парк Гај

120

2

Дом здравља

10

3

Матична служба

10

4

Занатски центар

20

160


Ред. бр.

Врста посла

Јед. Мере

Количина

Јед. Цена

Износ

 

Динамика

УКУПНО

1

Окопавање са плевљењем и прихраном

160

55,00

8800,00

 

7

61600,00

2

Зимско загртање и орезивање

160

150,00

24000,00

 

1

24000,00

3

Пролећно одгртање и орезивање

160

150,00

24000,00

 

1

24000,00

4

Заливање цистерном

тура

1

3100,00

3100,00

 

10

31000,00

 

140.600,00


5. Сезонско цвеће:

а) производња сезонског расада

Укупни капацитет два постојећа пластеника је 200 м². У 2019. години на тој површини планирана је производња 70000 струка једногодишњег цвећа и 40000 струка двогодишњег цвећа. Те две производње се временски не поклапају. Производња обухвата: сетву, пикирање, пресађивање, прихрањивање, проветравање, заливање, засењивање, заштиту од инсеката и болести и грејање.

Ред. бр.

Врста посла

Јед. мере

Количина

Јед. цене

Износ

1

Једногодишње цвеће

ком

70000

13,00

910000,00

2

Двогодишње цвеће

ком

40000

13,00

520000,00

УКУПНО:

1.430.000,00


б) одржавање цветних површина

Произведено цвеће у сопственом расаднику се након тога износи на цветне површине и даље одржава током вегетационог периода.

Приказ цветних површина дат је у следећој табели:

Ред. бр.

Локација

Јед. Мере

Количина

1

Градски трг

480

2

Спомен парк – Гај

250

3

Пошта

90

4

Матична служба

20

5

Занатски центар

180

6

Плато испред цркве

150

7

Црквена порта

70

8

Дом здравља

60

9

Парк у Таловима – Радмиловац

30

10

Нова зграда јавних служби

50

11

Водовод

15

12

Нови МУП

150

14

Жардињере у граду

150

15

Градски базен

25

1720


Ред. бр.

Врста посла

Јед. Мере

Количина

Јед. Цена

Износ

 

Динамика

УКУПНО

1

Прип. тер. и садња сез. рас. са транспортом

1720

580

997600,00

 

2

1995200,00

2

Окопавање и плевљење са прихраном

1720

55

94600,00

 

9

851400,00

3

Заливање цистерном

тура

1

3100

3100,00

 

45

139500,00

4

Заливање цревом и кантама

900

0,9

810,00

 

45

36450,00

 

 

3.022.550,00


Укупна годишња вредност на производњи и одржавању сезонског расада износи: 4.452.550,00

6. Одржавање парковских клупа и жардињера:

На зеленим површинама и у појединим улицама постављено је 150 жардињера у које се сади сезонски расад, а такође смештено је и 75 клупа.

Под одржавањем се подразумева периодично фарбање, замена дашчица, шрафова, варење и фиксирање.

Ред. бр.

Врста посла

Јед. Мере

Колич

Јед. Цена

Износ

1

Одржавање клупа

ком

75

613,00

45975,00

2

Материјал за поправку клупа

ком

20

850,00

17000,00

3

Фарбање жардињера

ком

150

613,00

91950,00

4

Материјал за фарбање клупа и жардињера

литар

150

590,00

88500,00

243425,00


7. Одржавање градских фонтана:

Ред. бр.

Врста посла

Јед. Мере

Количина

Јед. Цена

Износ

1

Одржавање фонтане

ком

2

450,00

900,00

900,00 дин/дан x 295 дана =265.500,00 динара


УКУПНА ГОДИШЊА ВРЕДНОСТ РАДОВА

Ред. бр.

Назив категорије посла

Износ (Без ПДВ-а)

1

Кошење зелених површина

15.570.213,00

2

Одржавање жбунастих садница

355.280,40

3

Одржавање дрвореда и парковског дрвећа

4.831.850,00

4

Одржавање ружичњака

140.600,00

5

Сезонско цвеће

4.452.550,00

6

Одржавање парковских клупа и жардињера

243.425,00

7

Одржавање градских фонтана

265.500,00


УКУПНО:

25.859.418,4

На месечном нивоу:

2.154.951,53


8. Редовне активности на градском гробљу:

Ред. бр.

Врста посла

Динамика

1

Сахрањивање

по потреби

2

Превоз погребним возилом

по захтеву

3

Издавање просторије за обреде

по захтеву

4

Израда нових опсега и стаза

по захтеву

5

Израда надгробних обележја за умрла лица која немају наследнике

по потреби

6

Чишћење капеле

1 дневно

7

Чишћење стаза

1 дневно

8

Орезивање дрвећа

по потреби

9

Уклањање старих венаца и изношење смећа

1 седнично

10

Ексхумација

по захтеву

11

Кошење

1 месечно

12

Продаја погребне опреме

по потреби

13

Вођење евиденције у књизи умрлих

стално

14

Издавање рачуна за закуп гробних места

1 годишње

15

Слање опомена за неизмирене обавезе

по потреби


9. Редовне активности на пијацама:

КЈП "Ђунис" Уб газдује зеленом и сточном пијацом у Убу и зеленом пијацом у Бањанима.

У 2019. години планиране су следеће активности:

Објекат

Активности

Динамика

Зелена пијаца Уб

Вршење наплате пијачарине

свакодневно

Чишћење и пражњење канти

свакодневно

Одржавање млечне хале

свакодневно

фарбање и поправка тезги

сезонски

Одржавање јавног тоалета

свакодневно

Прање платоа

седмично

Бетонирање

годишње

Обележавање места за издавање

два пута годишње

Сточна пијаца Уб

Вршење наплате пијачарине

седмично

Мерење стоке

седмично

Чишћење и пражњење канти

седмично

Одржавање јавног тоалета

седмично

Фарбање и поправка боксова

сезонски

Баждарење ваге

годишње

Прање платоа и улице

седмично

Кошење

месечно

Зелена пијаца Бањани

Вршење наплате пијачарине

седмично

Чишћење и пражњење канти

седмично

Одржавање јавног тоалета

седмично

фарбање и поправка тезги

сезонски

Прање платоа

три пута годишње

Кошење

месечно

Обележавање места за издавање

два пута годишње


Инвестициона улагања:

Редни број

Назив инвестиције

Процењена вредност (динара)

1

Трактор за кошење и крчење са прикључцима

7.000.000,00

2

Самоходна дробилица за грање (модел ELIET SUPER PROF 2000)

667.000,00

3

Фреза (HONDA)

150.000,00

4

Моторне косе - тримери (FS-450) - 3 ком.

250.000,00

5

Моторна тестера (STIHL) - 1 ком.

40.000,00

6

Погребно возило

1.500.000,00

Укупно:

9.607.000,00


Ценовник:

3. Одређују се цене комуналних услуга - пијачних комуналних услуга у висини датој у колони 5 „Нова цена“ табеларно приказано:

Р. бр.

Услуга

Стара цена

Нова цена

Индекс 4/3

1

2

3

4

5

1.

Ископ раке и сахрањивање у месту

6.500,00

6.500,00

1,00

2.

Ископ раке и сахрањивање у другим приградским местима

8.000,00 плус 60,00 по км

8.000,00 плус 60,00 дин. по km

1,00

3.

Сахрана у постојећи гроб

8.190,00

8.190,00

1,00

4.

Превоз покојника од стана до капеле у месту

1.800,00

1.800,00

1,00

5.

Превоз покојника од стана до гробља у другим местима општине Уб

1.800,00 плус 60,00 дин. по km

1.800,00 плус 60,00 дин. по km

1,00

6.

Превоз настрадалог лица по налогу органа МУП-а

4.500,00 плус 60,00 дин. по km

4.500,00 плус 60,00 дин. по km

1,00

7.

Употреба капеле

 

 

Употреба капеле до 6 часова

1.500,00

1.500,00

1,00

Употреба капеле од 6 до 24 часа

3.000,00

3.000,00

1,00

8.

Употреба сале за обред у оквиру капеле

 

 

Употреба сале до 6 часова

4.000,00

4.000,00

1,00

Употреба сале од 6 до 24 часа

6.000,00

6.000,00

1,00

9.

Чекање на превоз покојника по часу (први сат се не наплаћује)

400,00

400,00

1,00

10.

Улазак у гробље другог погребног возила

1.000,00

1.000,00

1,00

11.

Улазак у гробље ради подизања надгробних споменика

1.500,00

1.500,00

1,00

12.

Ексхумација

50.000,00

50.000,00

1,00

13.

Ексхумација са преносом тела на гробља у другим местима

60.000,00 + 60,00 дин. по km

60.000,00 + 60,00 дин. по km

1,00

14.

Годишњи закуп и одржавање гробног места

800,00

800,00

1,00

15.

Израда опсега за једно гробно место

18.000,00

18.000,00

1,00

16.

Израда опсега за два гробна места

24.000,00

24.000,00

1,00

17.

Израда опсега за три гробна места

30.000,00

30.000,00

1,00

4. Одређују се цене комуналних услуга одржавања јавних зелених површина у висини датој у колони 5 „Нова цена“ табеларно приказано:

Р

 

  Врста услуге

Јединица

мере

Стара цена

Нова цена

Индекс 5/4

1

2

3

4

5

6

Пијачне услуге

 

Накнада за улазак по грлу

1.

Телад и јунад

комад

150,00

150,00

1,00

2.

Остала крупна стока

комад

200,00

200,00

1,00

3.

Овце, козе и свиње

комад

70,00

70,00

1,00

4.

Јагњад, јарад и прасад

комад

50,00

50,00

1,00

Услуга мерења на сточној пијаци

 

5.

Крупна стока

комад

150,00

150,00

1,00

6.

Телад, свиње, овце и козе

комад

100,00

100,00

1,00

7.

Јагњад, јарад и прасад

комад

40,00

40,00

1,00

Накнада за улазак у пијацу

 

8.

Улазак у пијац за путничка возила и тракторе

По возилу

100,00

100,00

1,00

9.

Улазак у пијац за теретна возила до 4t носивости

По возилу

150,00

150,00

1,00

10.

Улазак у пијац за теретна возила од 4 до 10t носивости

По возилу

200,00

200,00

1,00

11.

Улазак у пијац за теретна возила преко 10t носивости

По возилу

300,00

300,00

1,00

12.

За житарице и креч по тони

По тони

300,00

300,00

1,00

13.

За продају непрехрамбених производа по возилу

По возилу

300,00

300,00

1,00

14.

За излагање надгробних споменика – на годину дана

По години

12.000,00

12.000,00

1,00

15.

За постављање мобилних угоститељских објеката, киоска, приколица и шатри по m2

По m2

150,00

150,00

1,00

Закуп тезге на зеленој пијаци

 

16.

Закуп тезге са кровом и сандуком за продају воћа и поврћа - месечно

По тезги

1.600,00

1.600,00

1,00

17.

Закуп тезге без крова и сандука – месечно

По тезги

1.400,00

1.400,00

1,00

18.

Дневно коришћење тезге на пијаци

По тезги

200,00

200,00

1,00

19.

Закуп тезге за продају робе широке потрошње - месечно

По тезги

1.600,00

1.600,00

1,00

20.

Закуп тезге за продају робе широке потрошње - дневно

По тезги

250,00

250,00

1,00

Закуп расхладне витрине на зеленој пијаци

 

21.

Коришћење расхладне витрине од стране закупца –дневно + анализа прегледаних узорака

По тезги

400,00

400,00

1,00

22.

Коришћење расхладне витрине од стране оног ко није закупац – дневно + анализа прегледаних узорака

По тезги

500,00

500,00

1,00

23.

Закуп једног дела витрине  месечно

По тезги

1.000,00

1.000,00

1,00

24.

Закуп целе витрине месечно

По тезги

1.700,00

1.700,00

1,00

Друге пијачне услуге

 

25.

Закуп за продају расаде и свећа 2 m2 , месечно

Дата у опису услуге

1.400,00

1.400,00

1,00

26.

Закуп рамова за продају воћа и поврћа

Дата у опису услуге

1.400,00

1.400,00

1,00

27.

Коришћење простора за продају половне робе 2 m2 - дневно

Дата у опису услуге

200,00

200,00

1,00

28.

Коришћење простора за продају половне робе 2 m2 - месечно

Дата у опису услуге

1.000,00

1.000,00

1,00

Закуп пословног простора на зеленој пијаци

 

29.

Закуп локала

m2

400,00

400,00

1,00

30.

Закуп простора за постављање продајног – монтажног објекта (киоска и сл.)

m2

350,00

350,00

1,00

31.

Закуп простора који закупац користи са својом монтажном тезгом, или монтажно наткривен простор

m2

150,00

150,00

1,00

Пратеће услуге

 

32.

Накнада за чишћење јавних површина ван зелене пијаце

m2

50,00

50,00

1,00

Р.

Врста услуге

Јед.мере

Стара цена

Нова цена

Индекс 5/4

1

2

3

4

5

6

1.

Кошење самоходном косачицом

m2

5,50

5,50

1,00

1/А

Кошење самоходном косачицом по Плану и програму

m2

3,30

3,30

1,00

2.

Кошење тримером са најлоном

m2

7,50

7,50

1,00

2/А

Кошење тримером са најлоном по Плану и програму

m2

6,00

6,00

1,00

3.

Кошење тримером са ножем – учешће коровских биљака 50%

m2

8,80

8,80

1,00

4.

Сакупљање кошевине (до сада по радном сату, а од сада по m2)

m2

3,20

3,20

1,00

5.

Утовар са одвожењем на депонију

тура

2.500,00 + 60,00

3.000,00

по тури

1,00

6.

Орезивање живе ограде

m2

60,00

60,00

1,00

7.

Кресање ивичњака

m

55,00

55,00

1,00

8.

Резање шибља

m2

72,00

72,00

1,00

9.

Обликовање жбуња

m2

72,00

72,00

1,00

10.

Крчење терена од самоникле вегетације и корова

m2

150,00

150,00

1,00

11.

Производња сезонског расада у расаднику

сат

0

550,00

0

Машинска припрема земљишта за садњу (фрезирање)

m2

0

65,00

0

Садња сезонског засада

m2

0

75,00

0

12.

Крчење канала

m2

75,00

75,00

1,00

13.

Плевљење и окопавање

m2

40,00

40,00

1,00

14.

Риљање са ђубрењем

m2

80,00

80,00

1,00

15.

Чишћење фуга од маховине

m2

0

80,00

0

16.

Садња ружа

комад

265,00

265,00

1,00

17.

Загртање и одгртање ружа

m2

70,00

70,00

1,00

18.

Орезивање ружа

m2

80,00

80,00

1,00

19.

Заливање расаде, травњака и дрвећа цревом

m2

0,45

1,70

3,78

20.

Заливање травњака распрскивачем

m2

0,40

1,20

2,67

21.

Заливање цистерном

цистерна

3.100,00

4.000,00

1,29

22.

Хемијско третирање корова

m2

40,00

40,00

1,00

23.

Сакупљање лишћа

m2

3,20

3,20

1,00

24.

Припрема терена за садњу и садња дрвен. култура

комад

850,00

850,00 +цена саднице

1,00

25.

Уклањање ластара са дрвећа

комад

0

150,00

0

   26

Сечење стабала и грања моторном тестером, са раскресивањем и слагањем

сат

0

2.550,00

0

27.

Вађење пањева

 

 

Ручно

комад

2.500,00

3.000,00

1,20

Машинско

комад

3.100,00

4.800,00

1,55

28.

Рад хидрауличне дизалице са платформом

h

4.200,00

6.050,00

1,44

29.

Комплетна обнова травњака сетвом семена

m2

180,00

180,00

1,00

30.

Обнова травњака бусеном

m2

270,00

300,00

1,11

31.

Норма рада моторне тестере

h

1.200,00

1.200,00

1,00

32.

Припрема терена и садња жбунастих култура

ком

0

550,00 + цена саднице

0

33.

Сакупљање смећа са зелених површина

сат

0

450,00

0

34.

Чишћење стаза и тротоара

m2

0

2,50

0

35.

Чишћење кошевине и лишћа дуваљком

m2

0

2,00

0