JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Служба Зоохигијене


Послови делатности зоохигијене:

 • хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса) у прихватилишта за псе,
 • лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње,
 • контрола и смањење популације напуштених паса,
 • нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла,
 • спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене и други послови из делокруга Службе.

У 2019. години планира се наставак активности на смањењу популације паса луталица.

Стратегија решавања проблема усмерена је у следећим правцима:

 • Пси луталице - контрола репродукције масовном стерилизацијом: контрола виталних ресурса (хране, воде...), контрола беснила (вакцинација) и контрола паразита (дехелминтизација),
 • Услужно хватање паса луталица и њихово збрињавање у прихватилишту, где се обавља тријажни процес над псима и неопходна ветеринарска брига,
 • Информисање и образовање - на свим нивоима: шира јавност, власници паса, деца и омладина.

Системски рад службе зоохигијене, тј обављање хватања и уклањање паса са улица и јавних површина града Уба и насељеним места у општини Уб, огледа се у свакодневном обиласку терена и одазивању на позиве грађана.

Посебна пажња се обраћа на простор око јавних републичких и општинских институција, школа, вртића и свих места где је фреквенција грађана већа и самим тим ризик од напада паса луталица на грађане већи.

Планира се појачан рад у приградским насељима и уз помоћ савета месних заједница и грађана истих насеља системски приступити решавању проблема.

Због проблема који све чешће настају од стране паса непознатог власника, појачати сарадњу са комуналном инспекцијом и комуналном полицијом у смислу њиховог благовременог деловања.

Упознати ширу јавност са радом службе зоо – хигијене и то путем медија, штампаних флајера, учешћа на одговарајућим сајамским манифестацијама и изложбама паса.

Реализовати организоване посете школске деце и омладине прихватилишту уз едукативна предавања на следеће теме:

 • Опште биолошке особине паса,
 • Условни неопходни за живот,
 • Болести које преносе на друге животиње,
 • Начин спречавања преноса болести,
 • Проблеми који се стварају ако се дозволи да животиње саме бирају станиште, извор хране и сл.

У служби зоо - хигијене запослена су три лица, од тога један руководилац службе и два ветеринарска техничара.

Редовно одржавање прихватилишта подразумева:

 • чишћење и прање боксова за псе (најмање једном дневно),
 • редовна дезинфекција просторија за запослене и боксове за псе (најмање два пута у току недељу дана),
 • храњење паса гранулираном храном стандардног квалитета,
 • редовно шетање паса у постојећим шеталиштима и сл.

Радно време

Радно време службе зоо - хигијене је од 07-15 часова, а викендом је организовано дежурство.

Телефони за пријављиваље и обавештавање су: 014/412-358 и 064/819-85-77

За хитне позиве 24 часа дневно доступан је телефон 064/819-85-77

Ценовник:


Р. бр.

Услуга

Јединица мере

Стара цена

Нова цена

Индекс 5/4

1

2

3

4

5

 

1.

Услуга рада екипе и коришћење службеног возила

h

3.400,00

3.400,00

1,00

2.

Смештајни дан уз ветеринарску негу

(минимални смештај уз ветеринарску негу је 30 дана сходно Закону о добробити животиња)

по псу

300,00

300,00

1,00

3.

Стерилизација женске популације паса које се враћају на првобитно место станишта

по псу

3.400,00

3.400,00

1,00

4.

Кастрације мушке популације паса које се враћају на првобитно место станишта

по псу

2.000,00

2.000,00

1,00

5.

Еутаназија (искључиво по Закону о добробити животиња)

по псу

2.000.00

2.000,00

1,00

6.

Путни трошак

по пређеном km 30% од важеће цене безоловног бензина

 

 

1,00

7.

Дехелмитизација

по псу

600,00

600,00

1,00

8.

Вакцинација против беснила

по псу

1.000,00

1.000,00

1,00

9.

Чиповање паса

по псу

1.000,00

1.000,00

1,00

10.

Омамљивање паса

по псу

1.500,00

1.500,00

1,00

11.

Враћање пса по захтеву власника

по псу

5.000,00

5.000,00

1,00