JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Статут

На основу члана 25. Став 1. тачка 11) Статута Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб („Службени гласник општине Уб“, број 6/2013), члана 45. став 1. тачка 6) Одлуке о промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб (Службени гласник општине Уб“, број 21/2016) и члана 22. Став 1. тачка 7) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016),

Надзорни одбор Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, на седници одржаној 5.децембра 2016. године доноси:

Статут Комуналног јавног преузећа „Ђунис“ Уб

1. Основне одредбе

Члан 1.

Овим Статутом утврђују се: пословно име и седиште Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб (у даљем тексту: Јавно предузеће), делатност, заступање, начин распоређивања добити и покриће губитака, органи, општи акти и начин њиховог доношења, права, обавезе и одговорност органа, начин статусних промена, печат и штамбиљ, заштита животне средине и друга питања значајна за рад и пословање и за остваривање права, обавеза и одговорности запослених у Јавном предузећу.

Члан 2.

Јавно предузеће је основано Одлуком о организовању Комуналне организације „Ђунис“ из Уба као јавног предузећа („Општински службени гласник“ број 16/1/89, 3/91 и 10/98).

Одлуком о промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб („Службени гласник Општине Уб, број 21/2016) усаглашен је рад Јавног предузећа са одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016).

Члан 3.

Оснивач Јавног предузећа је Општина Уб, чији је матични број 07188927. Права оснивача остварује Скупштина општине Уб (у даљем тексту: Оснивач).

II. Пословно име и седиште јавног предузећа

Члан 4.

Јавно предузеће послује и учествује у правном промету под пословним именом, које гласи:

- Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб.

Јавно предузеће у пословању поред пословног имена, користи и скраћено пословно име, под истим условима под којим користи пословно име, а које гласи:

- КЈП „Ђунис“ Уб

Седиште Јавног предузећа је у Убу, у Улици Вељка Влаховића бр. 6

О промени пословног имена и седишта одлуку доноси Надзорни одбор уз сагласност оснивача.

Јавно предузеће има знак, као стилизовани приказ делатности јавног предузећа. Знак предлаже директор, а утврђује Надзорни одбор.

III. Делатност јавног предузећа

Члан 5.

Претежна комунална делатност КЈП „Ђунис“ Уб је:

Шифра

Назив и опис делатности

3600

Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (сакупљање, прерада, односно пречишћавње воде и испорука воде корисницима за пиће и друге потребе, водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, одржавање јавних бунара и чесми за снабдевање водом за пиће и друге потребе).

 

Комунална делатност: снабдевање водом за пиће.

 

Остале комуналне делатности:

Шифра

Назив и опис делатности

3530

Снабдевање паром и климатизација (производња и дистрибуција топлотне енергије - централизована производња и дистрибуција у више објеката водене паре, топлоте или вреле воде за потребе грејања).

 

Комунална делатност: Производња и дистрибуција топлотне енергије.

3700

Уклањање отпадних вода, (рад канализационих система и уређаја за обраду отпадних вода; скупљање и транспорт индустријских, комуналних и других отпадних вода, као и кишнице, коришћењем канализационих мрежа, колектора, покретних танкова или других видова транспорта, пражњење и чишћење септичких јама; обраду/пречишћавање отпадних вода (укључујући канализационе и индустријске отпадне воде и воду из базена за купање) применом физичких, хемијских и биолошких процеса; одржавање и чишћење одводних канала и дренажу, укључујући и деблокирање одвода).

 

Комунална делатност: Пречишћавање и одржавање атмосферских и отпадних вода.

3811

Скупљање отпада који није опасан (послови на одржавању чистоће на површинама јавне намене као што је чишћење и прање асфалтних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета).

 

Комунална делатност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене.

3821

Третман и одлагање отпада који није опасан; обухвата одлагање и третман пре одлагања чврстог и неопасног отпада који није чврст: (рад депонија неопасног отпада); одлагање (збрињавање) неопасног отпада спаљивањем или инсинерацијом или другим методама, са или без искоришћавања за производњу електричне енергије или паре, компаста, замене за горива, биогас, пепео или другу производњу за даљу употребу; третман органског отпада за одлагање).

 

Комунална делатност: Управљање комуналним отпадом.

4211

Изградња путева и аутопутева (одржавање улица и путева у градовима и другим насељима је извођење радова којима се обезбеђује насметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и сл.

 

Комунална делатност: Одржавање улица и путева.

4321

Постављање електричних инсталација (обезбеђивање јавног осветљења одржавањем, адаптацијом објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљују саобраћајнице и друге површине јавне намене).

 

Комунална делатност: Обезбеђивање јавног осветљења.

4780

Трговина на мало на тезгама и пијацама, обухвата трговину на мало новим или половним производима било које врсте која се одвија на покретним тезгама, поред јавних путева или на организованој пијаци.

 

Комунална делатност: Управљање пијацама.

5221

Услужне делатности у копненом саобраћаују, обухвата пратеће активности у вези с коришћењем (одржавање и наплата) путева, мостова, тунела, паркиралишта или гаража, паркиралишта за бицикле, зимског смештаја приколица и др.

Комунална делатност: Управљање јавним паркиралиштима.

8122

Услуге осталог чишћења зграда и опреме, (обухвата услугу чишћења и контроле димовних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и издувних уређаја и сл.)

Комуналана делатност: Димничарске услуге.

8130

Услуге уређења и одржавања околине, обухвата, уређење и одржавање паркова и вртова за: за приватне куће и стамбене зграде, јавних зграда (школе, болнице, цркве итд), градске зелене површине и гробља, зеленило уз саобраћајнице, индустријске и пословне зграде, уређење и одржавање зеленила и спортских терена, сађење дрвећа за заштиту од ветра, ерозија и др.

Комунална делатност: Одржавање јавних зелених површина.

9603

Погребне и сродне делатности, обухвата: сахрањивање и спаљивање људских и животињских лешева, изнајмљивање опремљеног простора за церемоније сахране на гробљу, изнајмљивање и продавање погребних места, одржавање гробова и споменика.

Комунална делатност: Управљање гробљима и погребне услуге.

9609

Остале напоменуте личне услужне делатности, обухвата услуге збрињавања кућних љубимаца (смештај и исхрана, чешљање и тренирање).

Комунална делатност: Делатност зоохигијене.


Предузеће обавља и следеће делатности:

Шифра

Назив и опис делатности

0119

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака, (гајење цвећа, резаног цвећа и пупољака, производња семена цвећа).

0129

Гајење осталих вишегодишњих биљака

0130

Гајење садног материјала

0149

Узгој осталих животиња

0161

Услужне делатности у гајењу усева и засада

0210

Гајење шума и остале шумарске делатности

0220

Сеча дрвећа

2370

Сечење, обликовање и обрада камена

2591

Производња челичних буради и сличне амбалаже

2592

Производња амбалаже од лаких метала

3311

Поправка металних производа

3312

Поправка машина

3314

Поправка електричне опреме

3530

Снабдевање паром и климатизација

3812

Скупљање опасног отпада

3822

Третман и одлагање опасног отпада

3831

Демонтажа олупина

3832

Поновна употреба разноврсних материјала

3900

Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

4120

Изградња стамбених и нестамбених зграда

4221

Изградња цевовода, обухвата изградњу цевовода за транспортовање течности и изградњу међусобно повезаних зграда и грађевина које чине саставни део тих система (1. Изградњу осталих грађевина за: цевоводе за пренос на велике даљине и градске цевоводе (међумесни и локални цевоводи); главне доводе и мрежу; системе за наводњавање (канали); резервоаре; 2. изградњу: одводних система (колектора), укључујући и поправке; постројења за депоновање отпадних вода; црпних станица; 3. копање бунара).

4291

Изградња хидротехничких објеката, обухвата изградњу водених путева, пристаништа, марина, устава и друго, као и извођење речних радова (утврђивање обала), брана и насипа ископавање (багеровање) водених путева.

4311

Рушење објеката

4312

Припрема градилишта

4322

Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система, обухвата инсталирање водоводних, канализационих система укључујући доградњу, адаптацију, одржавање и поправке, као што је ископ канала за инсталационе радове.

4329

Остали инсталациони радови у грађевинарству

4331

Малтерисање

4332

Уградња столарије

4333

Постављање подних и зидних облога

4334

Бојење и застакљивање

4339

Остали завршни радови

4391

Кровни радови

4399

Остали непоменути и специфични грађевински радови

4520

Одржавање и поправка моторних возила

4622

Трговина на велико цвећем и садницама

4623

Трговина на велико животињама

4661

Трговина на велико пољопривредним машинама, опремом и прибором

4677

Трговина на велико отпацима и остацима

4690

Неспецијализована трговина на велико

4781

Трговина на мало храном, пићем и дуванским производима на тезгама и пијацама

4782

Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама

4789

Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама

4799

Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца

4931

Градски и приградски копнени превоз

4941

Друмски превоз терета, обухвата све активности у вези с превозом терета друмом: превоз тешког терета, превоз расутог терета, укључујући превоз камионима и цистернама, превоз аутомобилима, превоз животиња, превоз отпада и отпадних материја без сакупљања и одлагања, изнајмљивање теретног возила с возачем.

4950

Цевоводни транспорт

5210

Складиштење

6201

Рачунарско програмирање обухвата: 1. писање, мењање, тестирање, документовање и одржавање софтвера, укључује и писање програма на основу упутства корисника; 2. програмирање структуре и садржаја и/или писање кода неопходног за креирање и имплементацију: *системског софтвера (укључујући ажужирање и patch-еве), *база података, * веб страница; 3. прилагођавање софтвера, тј. модификовање и конфигурисање постојеће апликације да би се обезбедила њена функционалност у окружењу клијентовог информационог система.

6202

Консултантске делатности у области информационе технологије

6810

Куповина и продаја властитих некретнина, обухвата – 1. куповину и продају властитих некретнина: *стамбених зграда и станова, *нестамбених зграда, укључујући изложбене хале, складишне капацитете и тржне центре, земљишта и     2. Парцелисање

6820

Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

7111

Архитектонска делатност

7112

Инжењерске делатности и техничко саветовање

7120

Техничко испитивање и анализе

7500

Ветеринарске делатности

8110

Услуге одржавања објеката, обухвата комбинацију услуга одржавања објеката, које подразумевају чишћење, одржавање, избацивање отпадака, чување и заштиту и сличне услуге унутар објекта

8129

Услуге осталог чишћења


Јавно предузеће има искључиво право да једино може обављати комуналне делатности из става 1. и 2. Овог члана на територији општине Уб. Јавно предузеће може, поред делатности из става 2. и 3. Овог члана, да обавља и друге делатности.

Одлуку о делатностима доноси Надзор уз сагласност оснивача.

IV. Печат и штамбиљ

Члан 6.

Јавно предузеће има печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и ћириличним писмом.                                                                                                                                                                                    Директор јавног предузећа одлуком утврђује садржину, облик, величину и број печата и штамбиља.

Печат јавног предузећа служи за оверу писаних докумената које издаје, и исти је округлог облика, пречника 3,6 цм, на коме је са унутрашње стране круга исписан текст ћириличним писмом српским језиком – Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб.

У средини је исписана реч: Уб.

Штамбиљ служи за упис података (број, датум) на актима који се заводе у деловодни протокол, а издаје или прима предузеће.

Штамбиљ је правоугаоног облика, димензија 3,0 х 6,0 цм на коме је исписан текст:

Комунално јавно предузеће   

„Ђунис“ Уб

Бр._________/_____

_________20___год.

УБ

V. Унутрашња организација

Члан 7.

Јавно предузеће је организовано као јединствена радна целина (економска и пословна целина), а своју делатност обавља на начин да се обезбеде услови прописани Законом о комуналним делатностима, другим законима и подзаконским актима и то преко организационих јединица.

Члан 8.

Унутрашња организација процеса рада утврђује се тако да процес рада тече без застоја, да се средства користе у пуној мери и да се сваком запосленом омогући да знањем и залагањем искаже своје максималне могућности. Ближе одредбе о организацији Јавног предузећа и системацији послова утврђује се посебним актом – Правилником о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу који доноси директор уз сагласност Председника општине.

Члан 9.

Унутрашња организација Јавног предузећа утврђује се у складу са делатношћу Јавног предузећа, његовим пословањем и захтевима организације, којом се обезбеђује:

1.       Трајност, односно континуитет у обављању делатности;

2.       обим и врста услуга, којима се постиже потребан ниво у задовољавању потреба корисника;

3.       одговарајући квалитет услуга, у складу са законом и стандардима за ту делатност;

4.       развој и унапређење квалитета и асортимана услуга, као и унапређивање организације рада, ефикасност и других услова пружања услуга;

5.       ред првенства у снабдевању производима и у пружању услуга у случају више силе;

6.       мере заштите и обезбеђење објеката, уређаја и инсталација;

7.       стална функционална способност објеката, одржавањем објеката, постројења и опреме који служи за обављање делатности.

VI. Одговорност јавног предузећа и његово овлашћење у правном промету

Члан 10.

Јавно предузеће има својство правног лица и послује као самостални привредни субјекат. Својство правног лица Јавно предузеће стиче уписом у Регистар привредних субјеката.

Члан 11.

Јавно у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун и одговара за обавезе целокупном својом имовином (потпуна одговорност). Организациони делови Јавног предузећа немају овлашћења у правном промету. Јавно предузеће је, при обављању делатности, дужно да се стара о заштити животне средине у складу са законом и другим прописима. Јавно предузеће обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

VII. Заступање и представљање Јавног предузећа

Члан 12.

Јавно предузеће заступа законски (статутарни) заступник – директор предузећа. Директор Јавног предузећа је овлашћен да у оквиру делатности Јавног предузећа, предузеће заступа, представља, закључи уговоре и да врши све правне радње неограничено.                 Директор Јавног предузећа може генералним и специјалним пуномоћјем пренети појединачна овлашћења за заступање на друге запослене или на лица изван Јавног предузећа. У случају одсутности директора или његове спречености Јавно предузеће заступа и представља запослени ког директор, уз сагласност Надборног одбора, унапред за то овласти. Јавно предузеће потписује директор, а у случају његове одсутности или спречености, лице из претходног става.

На послове заступања сходно се примењују одредбе закона којим се уређује положај привредних друштава.

Пуномоћник не може без одобрења директора своје пуномоћје пренети на друго лице. Пристанак директора на пренос пуномоћја, мора бити у писменом облику. Овлашћења пуномоћника, у односу директора, су у оквиру датих овлашћења у писменом пуномоћју за заступање Јавног предузећа. Директор, уз сагласност Надзорног одбора, може дати и опозвати прокуру, у складу са законом.

VIII. Средства за оснивање и рад Јавног предузећа

Члан 13.

Основни капитал Јавног предузећа износи 50.000 динара, словима (педесетхиљададинара), упаћених 08. априла 2013. године. Капитал у јавном предузећу подељен на уделе уписан је у регистар Агенције за привредне регистре, Решењем БД 46879/2013, од 25.04.2013. године.

Оснивач има 100% удела у јавном предузећу.

Члан 14.

Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину јавног предузећа, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине Уб. Стварима у јавној својини које је оснивач уложио у јавно предузеће преносом права коришћења, без преноса права својине, јавно предузеће не може да располаже, нити да их даље уступа на коришћење, без сагласности оснивача. Јавно предузеће управља и располаже својом имовином у складу са законом, оснивачким актом и Статутом.

Члан 15.

Средства јавног предузећа могу се улагати у капитал јавног предузећа, у складу са законом и актима оснивача. По основу улагања средстава из става 1. овог члана оснивач стиче уделе у јавном предузећу, као и права по основу тих удела. Јавно предузеће, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:

-          продајом производа и услуга,

-          из кредита,

-          из донација и поклона,

-          из буџета оснивача и буџета Републике Србије и

-          осталих извора, у складу са законом.

Члан 16.

Јавно предузеће се може краткорочно задужити за финансирање дефицита текуће ликвидности који настаје услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима јавног предузећа. Укупан износ задужења, из става 1. овог члана, мора се вратити пре краја пословне године у којој је уговорено и не може се рефинансирати или пренети у наредну пословну годину. Јавно предузеће се може дугорочно задужити само ради финансирања или рефинансирања капиталних инвестиционих расхода предвиђеним програмом пословања, уз сагласност оснивача.

Износ неизмерног дугорочног задужења за капиталне инвестиционе расходе из овог става 3. овог члана, не може бити већи од 50% укупно остварених текућих прихода јавног предузећа у претходној години. Износ главнице и камате који доспева у свакој години на сва неизмирена дугорочна задужења за капиталне инвестиционе расходе из става 3. овог члана, не може бити већи од 15% укупно остварених текућих прихода јавног предузећа у претходној години. Јавно предузеће је обавезно да у циљу задужења под најповољнијим тржишним условима спроведе поступак јавне набавке, у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Члан 17.

О повећању или смањењу основног капитала јавног предузећа одлучује оснивач у складу са законом.

Раслагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини које нису пренете у капитал Јавног предузећа, врши се под условима, на начин и по поступку прописаним законом којим се уређује јавна својина.

IX. Планирање рада и развоја Јавног предузећа

Члан 18.

Унапређење рада и развоја јавног предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја.

Плановима и програмом рада из става 1. ове одлуке, утвруђује се пословна политика и развој јавног предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршење.

Планови и програми рада јавног предузећа морају се засновати на законима и подзаконским актима којима се утврђују одређени односи у делатностима којима се бави јавно предузеће.                                                                                                                                       

Члан 19.

Планови и програми јавног предузећа су:

1)      Годишњи програм пословања,

2)      средњорочни план пословне стратегије и развоја јавног предузећа,

3)      дугорочни план пословне стратегије и развоја јавног предузећа,

4)      финансијски планови и

5)      други планови и програми (посебни програми за коришћење субвенције, гаранције или других средстава).

Планови и програми јавног предузећа из става 1. тачка 1, 2, 3. и 4. овог члана, достављају се оснивачу најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.

Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да оснивач.

Члан 20.

Годишњи, односно трогодишњи програм јавног предузећа садржи, нарочито:

1)      Планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;

2)      планиране набавке;

3)      план инвестиција;

4)      планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка;

5)      елементе за целодневно сагледање цена производа и услуга;

6)      план зараде и запошљавања;

7)      критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег прогарама пословања могу се вршити искључиво уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује.

Члан 21.

Ако Надзорни одбор јавног предузећа до почетка календарске године не донесе годишњи, односно трогодишњи програм пословања, до доношења тог програма зараде запосленима се обрачунавају и исплаћују на начин и под условима утврђеним годишњим, односно трогодишњим програмом пословања за претходну годину.

Члан 22.

Јавно предузеће је дужно да Општинском већу доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

Извештај из става 1. овог члана доставља се у року од 30 дана истека тромесечја.

Члан 23.

Ако у току промене плана и програма на који је Скупштина општине дала сагласност, наступе околности који онемогућују његово извршење, директор Јавног предузећа ће поднети извештај о узроцима који онемогућавају извршење у предвиђеном обиму, односно вредности и предложиће промене које одговарају ново насталим околностима о чему ће известити Скупштину општине.

На захтев надлежног органа Скупштине општине Јавно предузеће учествује у припремању нацрта плана и програма из надлежности Скупштине општине, а који су везани за делатност Јавног предузећа.

Јавно предузеће кроз остваривање плана дужан је да:

-          осигура трајно, несметано и редовно обављање делатности,

-          гарантује квалитет услуга,

-          утврђује организацију и начин рада у циљу максималног задовољавања потреба потрошача тј. корисника услуга,

-          сарађује са другим заинтересованим субјектима, ради ефикаснијег обављања делатности и успешнијег извршења обавеза према потрошачима односно корисника услуга.

Члан 24.

Јавно предузеће дужно је да министарству надлежном за послове финансија месечно доставља извештај о роковима измирења обавеза према привредним субјектима, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 25.

Извештај о реализацији програма за претходну годину Јавно предузеће доставља Оснивачу најмање једном годишње, а на захтев Оснивача и чешће.

Обезбеђење јавног интереса

Члан 26.

Ради обезбеђења општег интереса у делатностима које јавно предузеће обавља и које су утврђене оснивачким актом, оснивач даје сагласност на:

1.       Статут;

2.       давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности општег интереса;

3.       тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и друго), осим ако другим законом није предвиђено да ту сагласност даје други државни орган, односно предвиђено да није потребна сагласност;

4.       располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обавља делатност од општег интереса, уређених оснивачким актом;

5.       акт о општим условима за испоруку производа и услуга;

6.       улагање капитала;

7.       статусне промене;

8.       акт о процени вредности капитала, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији;

9.       друге одлуке, у складу са законом којим се одређује обављање делатности од општег интереса, оснивачким актом и статутом.

Члан 27.

На Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места као и на Претходну сагласност на повећање броја запослених, сагласност даје Председник општине.

X. Расподела добити и покриће губитка

Члан 28.

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача.

Добит јавног предузећа утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком оснивача.

Одлуком из става 1. овог члана део средстава по основу добити усмерава се оснивачу и уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних прихода.

Уколико по годишњем обрачуну предузеће искаже губитак, Надзорни одбор у складу са важећим прописима доноси одлуку о покрићу губитка уз сагласност оснивача.

XI. Органи јавног предузећа

Члан 29.

Органи јавног предузећа су:

1.       Надзорни одбор

2.       Директор

1.       Надзорни одбор

Члан 30.

Надзорни одбор јавног предузећа има три члана, од којих је један председник.

Председника и чланове надзорног одбора јавног предузећа, од којих је један члан из реда запослених, именује оснивач, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом, Статутом општине УБ, овом одлуком и Статутом јавног предузећа.

Представник запослених у Надзорном одбору предлаже се одлуком већине запослених у јавном предузећу донетом на основу појединачног и јавног изјашњавања свих запослених.

Услови за чланове Надзорног одбора

Члан 31.

За председника и члана Надзорног одбора јавног предузећа именује се лице које испуњава следеће услове:

1)      Да је пунолетно и пословно способно;

2)      да има стечено високо образовање на основним студија у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија, мастер струковним студијама, специјалистичким академских студијама или специјалистичким струковним студијама;

3)      да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

4)      да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5)      да познаје област корпоративног управљања или област финансија;

6)      да није осуђено на казну затвора од најмање шест месеци;

7)      да му нису изречене мере безбедности у складу са законом који се уређују кривична дела, и то:

- обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој установи;

- обавезно психијатриско лечење на слободи;

- обавезно лечење наркомана;

- обавезно лечење алкохоличара;

- забрана вршења позива, делатности и дужности.

Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у области корпоративног управљања, у складу са Програмом за додатно стручно усавршавање који утврђује Влада.

Представник запослених у Надзорном одбору мора испуњавати услове из овог Статута, као и додатна два услова:

1)      Да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа у последњих пет година;

2)      да није члан политичке странке;

3)      да није постављено, именовано или изабрано лице и да није запослен ни ангажован по другом основу у јавном предузећу или друштву капитала чији је оснивач то јавно предузеће.

Престанак мандата члановима Надзорног одбора

Члан 32.

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, уколико:

1)      Јавно предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима прописаним законом;

2)      надзорни одбор пропусти да преузме неопходне мере пре надлежним органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа несвесним понашањем или на други начин;

3)      се утврди да делује на штету јавног предузећа несавесним понашање или на други начин;

4)      у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора.

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора или члана Надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

Надлежности Надзорног одбора

Члан 33.

Надзорни одбор:

1.

доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;

2.

доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1) овог члана;

3.

усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

4.

усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;

5.

усваја финансијске извештаје;

6.

доноси Статут Јавног предузећа;

7.

надзире рад директора;

8.

успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;

9.

доноси одлуку о расподели добити Јавног предузећа, односно начину покрића губитака;

10.

доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;

11.

даје сагласност директору;

12.

доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;

13.

закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи;

14.

доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредњој функцији обављања делатности од општег интереса утврђених оснивачким актом;

15.

доноси одлуку о висини цена услуга (одлуку о ценама, тарифни систем и др.) уз сагласност оснивача, осим ако другим законом није утврђено да ту сагласност даје други државни орган односно ако је законом утврђено да није потребна сагласност оснивача;

16.

одлучује о улагању капитала Јавног предузећа;

17.

одлучује о статусним променама Јавног предузећа;

18.

одлучује о оснивању зависних друштвених капитала;

19.

одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа;

20.

одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном предузећу или куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву;

21.

доноси акт о исплати стимулације директора;

22.

доноси пословник о свом раду;

23.

доноси одлуку о дугорочном задужењу само ради финансирања или рефинансирања капиталних инвестиција расхода предвиђених програмом пословања, уз сагласност оснивача;

24.

доноси  друга општа акта, по утврђеном предлогу директора;

25.

одлучује о располагању (прибављању, отуђењу, послузи, отпусту и сл.) основним средствима, мање вредности (до износа горњег лимита за јавне набавке мале вредности, по Закону о јавним набавкама), која су у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса;

26.

доноси акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и програм и одлуку о својинској трансформацији уз сагласност оснивача;

27.

доноси одлуку о улагању капитала у друга друштва капитала за обављање делатности од општег интереса или делатности која није делатност од општег интереса уз сагласност оснивача;

28.

доноси одлуку о обављању других делатности, поред наведених делатности у Оснивачком акту, уз сагласност оснивача;

29.

доноси одлуке о захтевима (рекламацијама, приговорима и сл.) корисника комуналних услуга, а по претходном предлогу Комисије за рекламације;

30.

доноси одлуке о додели новчане помоћи или других средстава, донације, спонзорства;

31.

врши друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом.


Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9),14), 15), 19), 20) и 23), овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност оснивача.

Одлуке из става 1. тач. 16), 17), и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност оснивача.

Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Општинског већа.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у јавном предузећу.

Накнада за рад у Надзорном одбору

Члан 34.

Председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору.

Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује се у складу са подзаконским актима

2) Директор

Члан 35.

Директора јавног предузећа именује оснивач, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса, по поступку и начином утврђеним Законом о јавним предузећима и Оснивачким актом Јавног предузећа.

Услови за избор директора

Члан 36.

Директор јавног предузећа је јавни функционер у смислу закона којим се регулише област вршења јавних функција.

За директора Јавног предузећа, може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

1)      Да је пунолетно и пословно способно;

2)      да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3)      да има најмање пет година радног искуства на пословима за који се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

4)      да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5)      да познаје област корпоративног управљања;

6)      да има искуство у организовању рада и вођењу послова;

7)      да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8)      да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

9)      да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

(1)    обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој установи;

(2)    обавезно психијатриско лечење на слободи;

(3)    обавезно лечење наркомана;

(4)    обавезно лечење алкохоличара;

(5)    забрана вршења позива, делатности и дужности.

Услови за именовање директора из става 1. овог члана прописани су законом и оснивачким актом.

Надлежности директора

Члан 37.

Директор јавног предузећа:

1.

представља и заступа Јавно предузеће;

2.

организује и руководи процесом рада;

3.

води послове Јавног предузећа;

4.

одговара за законитост рада јавног предузећа, за реализацију одлука и других аката органа општине Уб;

5.

предлаже дугорочни средњорочни план пословне стратегије и развоја јавног предузећа и одговоран је за њихово спровођење;

6.

предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања јавног предузећа и одговоран је за његово спровођење;

7.

предлаже финансијске извештаје;

8.

предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине (субвенције, гаранције или коришћење других средстава);

9.

извршава одлуке Надзорног одбора;

10.

учествује у раду Надзорног одбора без права одлучивања;

11.

бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће, по претходно прибављеној сагласности општинског већа;

12.

извршава одлуке Надзорног одбора;

13.

доноси акт о систематизацији;

14.

одлучује и издаје акте управљања и руковођења предузећем или за издавање истих преноси овлашћење на друге раднике предузећа;

15.

предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката;

16.

одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним уговором и Статутом предузећа;

17.

доноси план набавки за текућу годину, на који сагласност даје Надзорни одбор предузећа;

18.

доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;

19.

подноси оснивачу годишњи извештај о пословању предузећа;

20.

утврђује предлог општих аката које доноси Надзорни одбор предузећа;

21.

утврђује и доставља Надзорном одбору на одлучење предлог о расподели добити и покрићу губитака, повећању и смањењу основног капитала;

22.

закључује појединачни колективни уговор Јавног предузећа са председником општине и организацијом синдиката предузећа, уз претходни сопствени поступак преговарања. Уколико се не постигне договор поступком преговарања све три стране, директор доноси Правилник о правима и обавезама запослених уз сагласност Председника општине;

23.

закључује уговоре о раду, анексе уговора и сл. са запосленима;

24.

врши избор између пријављених кандидата по основу огласа за пријем у радни однос, закључује споразуме о преузимању радника, доноси све врсте решења о распоређивању и раду радника у току трајања радног односа и престанка радног односа, решења о распореду и прерасподели радног времена и одсуствима радника;

25.

у складу са Законом о раду, води поступак суспензије и поступак отказа и изриче предвиђене мере и доноси решење о удаљавању радника са рада као и решење о отказу уговора о раду у складу са Законом о раду;

26.

закључује уговоре о вршењу привремених или повремених послова и уговоре о делу;

27.

доноси опште и појединачне акте о спровођењу мера заштите на раду, противпожарне заштите и сл.;

28.

доноси опште акте заштите и физичког обезбеђења и заштите објеката, средстава и радника Јавног предузећа, као и заштите животне средине;

29.

путем генералних, специјалних и појединачних пуномоћја преноси овлашћења за заступање Јавног предузећа, у границама прописаних законом;

30.

издаје овлашћења појединим запосленим у Јавном предузећу да могу располагати новчаним средствима предузећа до одређеног износа и под условима прописаним законом;

31.

врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.


Директор Јавног предузећа образује радне групе и комисије за спровођење појединих питања из делокруга рада предузећа.

Директор Јавног предузећа је дужан да Надзорни одбор упозори на незаконите одлуке и друге акте, на одлуке које нису у складу са планом  Јавног предузећа и нецелисходне одлуке и друге акте.

Зарада директора

Члан 38.

Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију, у складу са подзаконским актом.

Месечни износ зараде за један месец који се може уговорити са директором не може бити већа од 90% нето плате за један месец председника општине Уб.

Одлуку о исплати стимулације директора доноси Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност Општинског већа.

Стимулација из става 1. овог члана не може бити одређена као учешће у расподели добити, а посебно се исказује у оквиру годишњег финансијског извештаја.

Директор закључује уговор о раду, односно уговор о регулисању међусобних права и обавеза. Уговор потписује председник Надзорног одбора. Уговором се утврђује директору зарада (накнада за рад), као и друга права и обавезе.

Поступак именовања директора

Члан 39.

Поступак именовања директора уређен је Законом о Јавним предузећима и оснивачким актом.

Испуњеност услова из члана 36. овог Статута доказује се следећим доказима:

 

Услов

Доказ

1.

-да је пунолетно и

-пословно способно

-извод из матичне књиге рођених

-Уверење о пословној способности

2.

да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

Диплома/уверење о стеченој стручној спреми и занимању

3.

да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) члана 36. Статута;

Исправе којима се доказује радно искуство на пословима у струци (уговори, решења, потврде, радна књижица и други акти из којих се види на којим пословима, и у ком периоду је стечено радно искуство).

4.

да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

Исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (уговори, решења, потврде, радна књижица и други акти из којих се види на којим пословима, и у ком периоду је стечено радно искуство).

5.

да познаје област корпоративног управљања;

Исправе којима се доказује познавање корпоративног управљања (исправе о похађању обуке из области корпоративног  управљања и др.).

6.

да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

Исправе којима доказује радно искуство о организовању рада и вођењу послова

7.

да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функција у органу политичке странке;

Оверена изјава у суду или општини да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке

8.

да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

Уверење надлежног органа да лице није осуђено на казну затвора од најмање шест месеци

9.

да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се утврђују кривична дела, и то:

(1)    обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој установи;

(2)    обавезно психијатриско лечење на слободи;

(3)    обавезно лечење најкомана;

(4)    обавезно лечење алкохоличара;

(5)    забрана вршења позива, делатности и дужности.

Уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбености у складу са законом којим се утврђују кривична дела и то:

1.       обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој установи;

2.       обавезно психијатриско лечење на слободи;

3.       обавезно лечење наркомана;

4.       обавезно лечење алкохоличара;

5.       забрана вршења позива, делатности и дужности.

 

Мандат директора

Члан 40.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.                                                                                                                                                                                                     Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на који је именован, односно у року од 30 дана од подношења оставке или разрешења.

Оставка

Члан 41.

Оставка се у писаној форми доставља оснивачу.

Разрешење

Члан 42.

Предлог за разрешење директора јавног предузећа, подноси Општинско веће.

Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни одбор јавног предузећа, преко Општинске управе Уб.                                                                                                                                                                                           Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење.

Пошто директору пруже прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврде потребне чињенице, Општинско веће, предлаже оснивачу доношење одговарајућег решења.

Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни спор.

Члан 43.

Скупштина општине Уб може разрешити директора под условима потврђеним законом и оснивачким актом.

Суспензија директора

Члан 44.

Уколико у трајању мандата против директора буде потврђена оптужница, оснивач доноси решење о суспензији директора Јавног предузећа.

Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.

 Вршилац дужности директора

Члан 45.

Оснивач може именовати вршиоца дужности директора до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије директора.

Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.

Вршилац  дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног предузећа из члана 50. Оснивачког акта, односно члана 36. Статута.

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор Јавног предузећа.

XII. Статусне промене и промене облика Јавног предузећа

Члан 46.

Одлуке о статусној промени Јавног предузећа доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност оснивача.

Члан 47.

Јавно предузеће може променити облик организованости у други ако испуњава услове за оснивање тог облика организованости утврђен законом.

Одлуку о промени облика организованости Јавног предузећа доноси Надзорни одбор уз сагласност оснивача.

XIII. Поремећаји у пословању услед више силе

Члан 48.

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, оснивач, може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање и обављање делатности од општег интереса, а нарочито:

1)      Промену унутрашње организације јавног предузећа;

2)      разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа јавног предузећа;

3)      ограничење права појединих делова јавног предузећа да иступају у правном промету са трећим лицима;

4)      ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној средини;

5)      друге мере одређене законом којим се одређују делатности од општег интереса.

За време ратног стања или непосредне ратне опасности, у складу са одлуком Владе, оснивач може у јавном предузећу утврдити организацију за извршење послова од значаја за Републику Србију или Општину.

XIV. Остваривање права на штрајк

Члан 49.

У Јавном предузећу право на штрајк остварује се у складу са законом.

У случају да у Јавном предузећу нису обезбеђени услови за остваривање радног процеса рада услед више силе, оснивач, ако оцени да могу наступити штетне последице за живот и здравље људи или њихову безбедност и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве последице, поступа у складу са законом.

XV. Унутрашња организација

Члан 50.

Статуто, општим актима и другим актима јавног предузећа ближе се уређују унутрашња организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање јавног предузећа, у складу са законом и оснивачким актом.

XVI. Радни односи

Члан 51.

Права, обавезе и одговорности запослених из радног осноса уређују се колективним уговором јавног предузећа у складу са законом, колективним уговорима вишег реда.

Колективни уговор јавног предузећа мора бити сагласан са законом, колективним уговором вишег реда и актима оснивача.

XVII. Јавност у раду

Члан 52.

Јавно предузеће дужно је да на својој интернет страници објави:

1)      Радне биографије чланова Надзорног одбора, директора;

2)      организациону структуру;

3)      годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;

4)      тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

5)      годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;

6)      друге информације од значаја за јавност.

XVIII. Општи акти

Члан 53.

Општи акти јавног предузећа су Статут и општи акти утврђени законом.       

Статут је основни општи акт јавног предузећа.

Други општи акти Јавног предузећа предузећа морају бити у сагласности са Статутом јавног предузећа.

Појединачни акти који доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају бити у складу са општим актима јавног предузећа.

Општи акти ступају на снагу снагу осмог дана по објављивању на огласној табли Јавног предузећа, осим општих аката на које сагласност даје Скупштина општине Уб који ступају на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику Општине Уб“.

Члан 54.

Иницијативу – предлог за доношење, измене и допуне општег акта може дати Надзорни одбор или директор.

Организација синдиката може дати иницијативу за доношење, измену и допуну општег акта којим се регулишу питања од значаја за запослене (радни однос, заштита на раду, стамбена питања и сл.).

Члан 55.

Ошти акт на који сагласност даје Скупштина општине Уб, објављује се у службеном гласнику општине Уб.

Директор мора обезбедити да сви општи акти буду доступни свим запосленима.

Измене и допуне општих аката врше се по поступку по коме се та акта доносе.

Члан 56.

Поступак који важи за доношење Статута и других општих аката важи и приликом доношења њихових измена и допуна.

Измене и допуне Статута врше се на предлог директора и Надзорног одбора.

Тумачење Статута даје Надзорни одбор.

XIX. Пословна тајна

Члан 57.

Пословном тајном сматрају се материјали, подаци и исправе односно акта који су законом или општим актима као и појединачним одлукама и закључцима оснивача или органа управљања проглашени пословном тајном.

Документи из става 1. овог члана су такви да документи чије би саопштење неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног предузећа и штетило интересу и пословном угледу Јавног предузећа.

Чланови Надзорног одбора, директор као и сви запослени у Јавном предузећу обавезни су да податке чувају за време њихове функције, као и две године после престанка функције, односно радног односа.

Неовлашћено саопштење исправа и подата који се сматрају пословном тајном представља повреду пословне тајне.

За повреду чувања пословне тајне сноси се одговорност.

ХХ. Заштита и унапређење животне средине

Члан 58.

Запослени у Јавном предузећу и његови органи дужни су да организују обављање делатности на начин којим се осигурава безбедност у раду као и да спроводе потребне мере заштите на раду и заштите животне средине.

Јавно предузеће је дужно да у обављању делатности обезбеђује услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања последице које угрожавају животну средину.

У годишњем програму пословања Јавног предузећа утврђује мере и активности за заштиту животне средине, средства и носиоце послова.

Мере и активности заштите животне средине обухватају:

1)      Примену савремених техничко-технолошких решења која обезбеђују спречавање, односно отлањање загађености животне и радне средине;

2)      унапређење организације рада и побољшања услова рада;

3)      обучавање радника ради упознавања са мерама и начином примене мера заштите животне средине и радне средине.

ХХI. Остваривање сарадње са Синдикатом

Члан 59.

Запослени у Јавном предузећу могу организовати синдикат у складу са законом.

Ради остваривања права запослених, органи Јавног предузећа и синдикат остварују сарадњу.

Организација синдиката има право и дужност да даје мишљење о предлозима и поступцима остваривања плана радника из радног односа, заступа раднике у остваривању њиховог права на њихов лични захтев.

Члан 60.

О питањима о којима је дужна да изнесе своје мишљење организација синдиката је обавезна да организује расправу и формира мишљење у року који је тражен.

XXII. Прелазне и завршне одредбе

Члан 61.

Уколико постоји потреба Надлежни орган јавног предузећа ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Статута ускладити Правилник о организацији и систематизацији радних места и друге опште акте предузећа.

Тумачење одредба овог Статута даје Надзорни одбор Јавног предузећа.

Члан 62.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, број 802 од 30. априла 2013. године („Службени гласник општине Уб“ број 6/2013).

Члан 63.

Овај статут по добијању сагласности оснивача, ступа на снагу осмог дана од  дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Уб“.

Број: 1279/2016

Датум: 5. децембра 2016. године