JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Набавка услуга анализа воде

Предметна јавна набавка се спроводи по поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којим се уређују јавне набавке. Предмет јавне набавке бр. 1.2.6-У/20 су услуге анализе воде по партијама, Партија 1- анализа воде за пиће; Партија 2-анализа отпадне воде.

Прочитај више
Страница 1 од 10