JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб упућује позив за подношење понуда - израда опсега и стаза на гробљу у Убу.

На основу  члана55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 68/2015), КЈП „Ђунис“ Уб упућује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

у поступку јавне набавке мале вредности

Назив и адреса Наручиоца: Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб,  Вељка Влаховића 6, 14210 Уб

Врста Наручиоца: Јавно предузеће

Интернет страница Наручиоца: www.djunis.rs

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Број јавне набавке: ЈНМВ број 1.3.4-Р/20

Врста  предмета  јавне  набавке: Набавка радова

Предмет јавне набавке: КЈП "Ђунис" Уб упућује позив за подношење понуда - израда опсега и стаза на гробљу у Убу.-0КЈП "Ђунис" Уб упућује позив за подношење понуда - израда опсега и стаза на гробљу у Убу.-1Израда опсега и стаза на гробљу у Убу 

Набавка није обликована по партијама.