JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Служба општих и правних послова


Општи и правни послови:

 • послови на изради општих аката предузећа,
 • правни послови у вези статусних промена и промене делатности Предузећа,
 • сарадња са органима оснивача,
 • имовинско правни послови везани за делатност Предузећа,
 • послови заштите,
 • послови у вези са принудном наплатом,
 • израда свих врста уговора, решења и одлука,
 • управљање свим процесима у вези са запосленима из поштовање свих одредби Закона о раду и остале важеће регулативе, Колективног уговора и других аката Предузећа,
 • послови дефинисања и спровођења стратегије запошљавања, обучавања, професионалног усавршавања и оријентације, процеса интерне комуникације и планирање потреба запослених,
 • послови у вези са радним односима,
 • чување и архивирање кадровске документације,
 • послови опште администрације у Предузећу.

Послови јавних набавки:

 • припрема документације и састављање понуда, вођење свих фаза поступка јавне набавке (отварање понуда, састављање стручног извештаја, израда нацрта одлука),
 • израда упутстава финансијској служби у вези праћења реализације уговора,
 • послови сарадње са свим организационим јединицама у предузећу неопходним за припремање конкурсне документације, понуде и реализације уговора,
 • послови на изради плана јавних набавки, кроз координацију са свим организационим јединицама у предузећу,
 • послови на развоју и унапређењу пословања са локалном самоуправом, у вези реализације јавних набавки и други послови из делокруга Службе.

Служба општих и правних послова Предузћа ће у току 2019. године посебну пажњу посветити извршавању следећих задатака:

 • праћењу, проучавању и примени прописа из делатности Предузећа, прописа из области колективног уговарања, радних односа, имовинско-правних односа и других које се у Предузећу примењује,
 • усклађивању нормативних аката Предузећа,
 • у циљу примене интегралног информационог система  у Предузећу посебну пажњу  усмерити  на израде планова, извештаја и анализа, упућивања опомена и тужби против дужника, поступка јавних набавки и друго,
 • по потреби вршити упознавање и инструктажу запослених у циљу правилне примене позитивно-правних прописа,
 • у сарадњи са службом водовода и канализације вршити контролу прикључака на водоводну и канализациону мрежу и предузимање адекватних мера против корисника који евентуално врше прикључења противно важећим прописима,
 • у сарадњи са финансијском службом Предузећа, континуирано пратити наплату потраживања и предузимати мере против корисника услуга који не извршавају своје финансијске обавезе,
 • на сређивању архивске грађе,
 • на одржавању објеката и круга управне зграде,
 • у сарадњи са лицем за безбедност и здравље на раду:

           - предузимати мере физичко-техничко обезбеђење објеката и против-пожарну заштиту,

           - завршити започети поступак добијања сертификата за систем менаџмента квалитетом, систем управљања заштитом здравља и безбедношћу здравља на раду и систем управљања заштитом животне средине,

          - редовно вршити контролу и атестирање противпожарних апарата, гасне централе, трафостаница, уземљења и громобранске инсталације, набавци нових ППЗ средстава и личних заштитних средстава.

Служба општих и правних послова Предузећа ће омогућити запосленима:

 • усавршавање,
 • периодичне и санитарне лекарске прегледе,
 • набавке ХТЗ опреме, заштитних средстава и пословног одела,
 • обуку за рад на рачунару,
 • обуку из заштите и безбедности на раду и противпожарне заштите,
 • присуство на семинарима, сајмовима, посетама другим предузећима.

Служба ће вршити организовање, обављање и координирање рада на кадровским, правним, општим и пословима физичког обезбеђења и заштите имовине и издавати налоге за њихово извршење.

Служба ће вршити припрему материјала за седнице Надзорног одбора (чувати и водити регистар седница Надзорног одбора предузећа) и старати се о законитости рада и спровођењу одлука Надзорног одбора.

Служба прати Законе и друге прописе и даје њихово тумачење.

Служба израђује и оцењује правну ваљаност уговора који се склапају у вези са делатношћу предузећа и оверава њихову исправност са становишта правне струке.

Служба учествује у изради нормативних аката (општих и појединачних) и усклађивању истих са важећим законима и прописима.

Служба у сарадњи са директором предузећа води кадровску политику предузећа.

Служба спроводи пријем запослених у складу са Законом.

Служба спроводи поступак одговорности радника за повреду радне обавезе.

Вршиће заступање предузећа у споровима пред судовима и другим органима, по овлашћењу директора предузећа.

Служба учествује у изради Програма рада предузећа за текућу годину, Плана набавки и јавних набавки.

Служба учествује у припреми Периодичних извештаја о раду (на захтев директора предузећа) и Извештаја о раду за претходну годину.

Служба ће пратити стање кадрова у Предузећу и организовати израду одговарајућих анализа и извештаја.

Служба ће да учествује у припреми конкурсне документације и раду комисија за јавне набавке.

Врши израду појединачних аката (решења) у првостепеном поступку заштите права понуђача, након уложеног Захтева за заштиту права по Закону о јавним набавкама и Закону о општем управном поступку, као и других аката у поступку заштите права.

Прати и врши контролу спровођења поступка јавне набавке и извршења закључених уговора.

Служба ће обављати послове статусних промена и регистрације предузећа.

Службе ће вршити све стручне послове правног карактера у имовинско-правном поступку који се односе на имовину предузећа.

Служба ће учествати у изради програма стручне обуке приправника и старати се о реализацији обуке.

Служба ће организовати обављање послова заштите на раду, послове цивилне одбране, као и послове обезбеђења Предузећа.

Служба ће организовати рад на пријему и отпреми поште.

Планирање јавних набавки и набавки за 2019. годину, вршиће се у складу са одбреним финансијским планом за 2019. годину, а према плановима служби у складу са Законом о јавним набавкама и Финансијском плану за 2019. годину.