JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Историјат

Историјат

Предузеће је основано (регистровано) код Окружног привредног суда у Београду дана 16.12.1965. године под бројем Ус. 200/65 као Управа за пијачне и комуналне послове Уб. Након тога предузеће је организовано као Комунална радна организација «Ђунис» Уб.

Општинском одлуком бр. 023-8/89-01 Комунална радна организација организована је као јавно предузеће која и сада послује под фирмом Комунално јавно предузеће Ђунис са потпуном одговорношћу или скраћени назив фирме КЈП Ђунис са п.о.

Историјат-0

Облик организовања предузећа је усаглашен са Законом о предузећима (»Сл. лист СРЈ» бр. 29/96), Решењем Привредног суда у Ваљеву дана 2. 7. 1998. године, предузеће је регистровано за обављање основне делатности - пречишћавање и дистрибуција воде, шифра 41000 и још 9 споредних делатности.

Решењем Трговинског суда у Ваљеву од 10.7.2002. године делатност предузећа је проширена на још 14 споредних делатности, а Решењем истог суда од 25.10.2004. год. Проширена је на још две споредне делатности.

Дана 13. 7. 2005. године Решењем Агенције за привредне регистре БД. 61728/2005, извршено је у Регистар привредних субјеката превођење  предузећа, са матичним бројем: 07098499, и пореским идентификационим бројем: 101347777.

Према Уредби о класификацији делатности („Службени гласник РС“, број 54/2010), Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб, разврстано је у сектор Е, шифра делатности 3600 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.