JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Комерцијална служба


 • послови набавке материјала, резервних делова, ситног инвентара, основних средстава, опреме за БИЗНР и ППЗ,                                                                                               
 • издавање поруџбеница,
 • контактирање и кореспонденција са добављачима,               
 • пријем, смештај, складиштење и фактурисање,
 • контрола нивоа залиха,  
 • израда и спровођење планова за рационализацију употребе средстава рада и за оптимизацију и прилагођавање свих процеса из домена надлежности уз смањивање трошкова,                          
 • читање водомера,
 • припрема документације, организовање и спровођење инкасирања,
 • наплата извршених комуналних услуга корисницима – потрошачима,                               
 • пријем и решавање по рекламацијама потрошача,
 • књижење, уношење и обрада података кроз аутоматску обраду података; обрачун, фактурисање и наплата испоручених – пружених комуналних услуга корисницима – потрошачима,
 • састављање подлога за опомене и принудну наплату потраживања и подношење предлога за извршење надлежним органима,
 • вођење и ажурирање свих врста књига, спискова, евиденција и картица у вези са пословима из делокруга Службе и други послови из делокруга Службе.

У 2019. години Комерцијална служба ће максимално повећати активност на ажурирању свих евиденција својих корисника, тако што ће у сарадњи са органима локалне самоуоправе, МУП-а и Републичке геодетске управе обезбедити услове за благовремено праћење свих новонасталих промeна, јер ажурне евиденције омогућавају бољи квалитет услуга, а истовремено и већи ниво наплате.

Посебан акценат ће се ставити на ширење мреже корисника првенствено у услугама комуналне хигијене, и то код оних корисника за које већ постоје уређене евиденције, а налазе се на подручју МЗ Гуњевац, дела Мургаша, дела Стубленице, дела Паљува, дела Совљака, дела Звиздара и дела Црвене Јабуке. Како је упутно у што већој мери обезбедити равноправност у правима и обавезама свих корисника, то ће се радити на укључивању и осталих сеоских средина, у систем наплате услуге извлачења комуналног отпада.

Посебан проблем представљају нови корисници на мрежи водовода који се баве узгојем стоке на фармама, или пак повртарском производњом на селу. Обим коришћења воде код једног мањег броја ових корисника превазилази потребе за водом код осталих домаћинства, тако да се у наредном периоду мора размишљати о увођењу тзв. „БЛОК ТАРИФЕ“.

Проблем у односима и наплати постоји и код корисника који су некада право коришћења започели као корисници из категорије домаћинства, а у наредном периоду су извршили: пренамену целокупног или дела простора, или су пак саградили објекте за обављање привредне делатности, за чију функцију користе воду преко водомера за домаћинство. Сходно Одлуци о водоводу и канализацији овакви корисници би требало да изврше раздвајање водомера, а у супротном подлежу задужењу за услуге испоруке воде и коришћења канализације по ценовнику за категоrију корисника из привреде, односно предузетникa.

У 2019. години, служба ће радити на замени водомера. Подсећамо да су неисправни, као и нечитљиви водомери највећи узрочник такозваних губитака на мрежи. Анализе су показале да су стварни губици на мрежама далеко мањи, или готово занемарљиви, уколико се мерење утрошка воде врши путем исправних водомера. Поред тога у 2019. години, уколико буде организационих могућности и финансијских средстава отпочеће се са контролом и баждарењем свих мерних уређаја којима је истекао оптимални рок употребе за који се предпоставља њихова исправност (5 година).

Наплата у 2019. години мора имати значајан приоритет  у односу на све друге активности, а у циљу њеног повећања нивоа. Како би се за то обезбедио део неопходних предуслова, првенствено одговарајући радници, којима би првенствени задатак био (делом године, у одређеним временским циклусима) извршење послова на искључењу неплатиша и нередовних платиша, као и корисника који не поштују обавезу одржавања унутрашњих инсталација, па то за последицу има енормно високу потрошњу у односу на уобичајену,  просечну, односно тзв. „нормалну“ потрошњу, а што даље за последицу има притисак на производни (бунари), прерадни (фабрика воде) и дистрибутивни систем (цевоводи, потисне станице, резервоари), чиме посредно може угрозити сталну функционалност система и снабдевање осталих корисника водом.

Повећање нивоа наплате захтева и другачији однос у расподели обавеза корисника, односно у другачијем третирању стварних корисника. Правило мора бити да је обвезник власник објекта (било стамбеног или пословног), а изузетно Закупац уз достављен уговор оверен од стране надлежног органа, уз дато јемство од стране власника објекта или дела простора који је предмет закупа.

Корисници из категорије грађани, који живе у стамбеним јединицама у којима се мерење врши преко једног мерног уређаја (стамбене зграде са више станова) убудуће, сагласно важећим прописима биће посебно третирани, како би се избегли велики ризици наплате обзиром на честе промене у власништву на становима, а посебно незадовољства и последични отпор који се јавља код савесних корисника (у погледу пријављивања броја чланова домаћинства и сваких других промена које утичу на обим задужења), а што је могуће урадити, или задужењем зграде као правног лица, или пак уградњом интерних водомера (интерна обрачунска мерна места, уз задужења са евентуалном разликом на делу заједничке унутрашње инсталације (од водомера до сваког интерног мерног места), где год је то могуће.

Најнепопуларнији, уједно најкомпликованији и најскупљи начин наплате извршених услуга је принудна наплата, преко јавних извршитеља. Без обзира на сложену друштвену, економску, а самим тим привредну и социјалну ситуацију очекује се да ће у 2019. години број поднетих предлога за принудном наплатом бити удвостручен (око 300 предмета), управо у циљу сређивања стања у наплати, а самим тим и довођењем у равноправнији положај редовних исплатилаца у односу на неплатиоце, односно нередовне исплатиоце преузетих комуналних добара и примљених комуналних услуга. Морамо напоменути да наша искуства са јавним извршитељима само у мањој мери указују на нешто боље стање у наплати него што је то раније био случај са искуствима везаним за рад поступајућих судова.

За извршење планираних послова, које је у садашњем моменту, по обиму и врсти, тешко дефинисати нису неопходни нови радници, ван предузећа, већ је неопходно постојеће кадровске ресурсе прераспоредити како би укупни ефекти били далеко већи.

Појачаним активностима комплетне службе (опомене, искључења, принудна наплата преко јавних извршитеља - где год није могуће искључење), као и других делова предузећа у 2019. години се планира наплата од око 25% старих дугова или 5.100.000,00 динара.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ СЛУЖБЕ:

На основу искустава из претходних година у 2019. години би требало наставити са започетим активностима из 2018. године и извршити одређене промене у делу односа са корисницима, а првенствено се мисли на прибављање потпуних информација и података о новим корисницима (банка података), као и у свим неоходним предусловима за заснивање статуса корисника (захтев, услови, решење).

Ови послови захтевају пуну координацију, али ће неминовно довести до праве и на једном месту обезбеђене евиденције која ће се редовно пратити и ажурирати. Ове активности не захтевају ангажовање нових радника, већ ће исте обављати постојећи радници у служби.

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА

 • читање водомера: свакога месеца, осим уколико временски услови то не дозволе: ниске или јако високе температуре, обилне падавине. Појединачни случајеви немогућности очитавања који су узроковани закључаним двориштем, или пак шахта, присуства пса, или возила паркираног на шахту, се не рачунају,
 • израда фактура за комуналне услуге - за сваки месец у току године,
 • опомене: током целе године, око 1.200,
 • налози за искључења: током целе године, изузев неповољног зимског периода, око 200,
 • поступак принудне наплате преко јавних извршитеља, током године, око 300,
 • замена водомера:
 • неисправни / стали, нечитљиви, до 200 ком,
 • истекао гарантни рок од 5 година, 150 ком,
 • израда обавештења о стању дуга / пресек стања на дан 31.10. текуће године - за све кориснике из категорије привреда, једном годишње,
 • израда свих анализа, процена и извода из евиденција којима служба располаже: према захтевима предхостављених, током целе године, када се за тим укаже потреба,
 • контролно очитавање водомера:
 • по захтеву корисника: око 30 очитавања,
 • по извршеној процени.