JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Служба одржавања јавне расвете


  • послови одржавања инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајнице и друге јавне површине јавне намене,
  • послови постављања, одржавања и скидања новогодишње расвете,
  • послови одржавања семафорске сигнализације у насељеном месту Уб,
  • други послови везани за обављање комуналне делатности одржавања јавног осветљења,
  • послови управљања и одржавања базена и Спортско рекреативног центра „Школарац, у даљем тексту „СРЦ“ Школарац у Убу.

Служба одржавања јавне расвете КЈП „Ђунис“ Уб је служба која, сходно закону о комуналним делатностима по којем је одржавање јавне расвете једна од комуналних делатности, одржава инсталације јавне расвете на целој територији општине Уб.

У току 2019. године служба ће се бавити, осим редовног одржавања, осавремењивањем мреже јавне расвете уз сталну потребу смањења утрошка електричне енергије заменом неадекватних делова опреме и установљења бољег начина управљања у циљу повећања енергетске ефикасности.

Служба одржавања јавне расвете поседује возило са хидрауличном платформом неопходном за обављање радова на висини. Ово возило користи и служба Зеленила, које је пре тога за послове сече и кресања дрвећа изнајмљивала возило.

У служби одржавања јавне расвете су стално запослена 3 радника: шеф службе одржавања јавне расвете, електричар јавне расвете оспособљен за рад на висини и аутодизаличар. По потреби се за испомоћ узимају радници других служби, а такође радници ове службе по потреби испомажу другим службама, пре свега Зеленилу.

Ценовник:

Р. бр.

Услуга

Јединица мере

Стара цена

Нова цена

Индекс 5/4

1

2

3

4

5

6

1.

Рад хидрауличне дизалице са платформом

h

4.200/h

6.050/h

 

1,44

2.

Транспорт хидрауличне дизалице возилом по пређеном километру

km

60/km

70/km

 

1,16

3.

Транспорт доставним возилом

km

60/km

70/km

 

1,16

4.

Рад радника по часу

 

 

 

 

 

1,00

 

- нк радник

h

450/h

450/h

 

1,00

- КВ радник и руковалац хидрауличне дизалице

h

600/h

600/h

 

1,00

- радник на пословима са повећаним ризиком (рад на висини, рад у рововима, рад под напоном, рад на неприступачним теренима и сл.)

h

800/h

800/h

 

1,00