JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Израда елабората о резервама подземних вода на изворишту „Памбуковица“

1.Врста Наручиоца: Јавно комунално предузеће-локална самоуправа.

2.Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка мале вредности се спроводи у складу са Законом о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређује материја јавних набавки.

3.Врста предмета јавне набавке: услуге; Израда елабората о резервама подземних вода на изворишту „Памбуковица“.

Партије: Јавна набавка није обликована кроз партије.

Назив и ознака из општег речника набавке:

71351000–Геолошке, геофизичке и друге научне истраживачке услуге

4.Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријум за доделу Уговора je најнижа понуђена цена.