JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб објављује позив за подношење понуда - набавка електричне енергије

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

у поступку јавне набавке – отворени поступак
Назив и адреса Наручиоца: КЈП „Ђунис“ Уб, Вељка Влаховића 6, 14210 Уб
Врста Наручиоца: Јавно предузеће
Интернет страница Наручиоца: www.djunis.rs
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Број јавне набавке: ОП-1.1.8-Д/2020
Врста предмета јавне набавке: Добро
Предмет јавне набавке: Набавка електричне енергије
Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000– набавка електричне енергије.
Контакт особа: Јасмина Мартић, Служба општих и правних послова, 014/411-107
Драган Павловић, инжењер електроодржавања, 064/8198523


Конкурсну документацију можете преузети у електронском формату на Порталу
јавних набавки, интернет адреса: http://www.portal.ujn.gov.rs/ и интернет адреси
Наручиоца www.djunis.rs