JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб објављује позив за подношење понуда - набавка потрошног материјала.

На основу чл. 55. став 2.   Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/2015), објављује се,

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

Назив наручиоца

Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб

Адреса наручиоца

Вељка Влаховића број 6, 14210 Уб

Интернет страница наручиоца

www.djunis.rs

 

Врста наручиоца

Локална самоуправа /Јавно комунално предузеће

Врста поступка јавне набавке

Поступак јавне набавке мале вредности, ЈН 1.1.14-Д/20, са циљем закључења уговора

Врста предмета

Добра

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Набавка потрошног материјала

Набавка означена као ЈН 1.1.27-Д/20

ОРН: 

Вијци – 44530000

Опрема за заваривање – 42662000

Опрема за лемљење и тврдо лемљење – 42661000

Бургије – 43132300

Разни конопци, ужад, уплетени материјал и мрежасти материјал – 39540000

Браве, кључеви и шарке – 44520000

Ланац – 44540000

Брусне плоче – 14811300

Каблови, жице и сродни производи – 44300000