JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб објављује позив за подношење понуда - отворени поступак набавка горива

На основу члана 55., 57. и 60.З акона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 68/2015), КЈП „Ђунис“ Уб, објављује

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

у поступку јавне набавке – отворени поступак

 

Назив и адреса Наручиоца: Комунално јавно предузеће  „Ђунис“ Уб,  Вељка Влаховића 6, 14210 Уб

Врста Наручиоца: Јавно предузеће

Интернет страница Наручиоца: www.djunis.rs

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Број јавне набавке: ОП-1.1.2/20

Врста  предмета  јавне  набавке:Добро

Предмет јавне набавке: Набавка горива

Назив и ознака из општег речника набавке: 09000000 – Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и други извори енергије.