JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб објављује позив за прикупљање понуда у поступку набавке Агрегата за зимско одржавање: со, ризла и калцијум хлорид.

КЈП "Ђунис" Уб објављује позив за прикупљање понуда у поступку набавке Агрегата за зимско одржавање: со, ризла и калцијум хлорид.

У прилозима се налазе позив и конкурсна документација за ову Јавну набавку.

ЈНМВ 1.1.41-Д/19

Додатно појашњење у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности, добра – „Набавка агрегата за зимско одржавање: со, ризла и калцијум хлорид“ је у прилогу.