JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб упућује позив за подношење понуда - ангажовање механизације.

На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 68/2015), КЈП "Ђунис" Уб упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку ЈНМВ бр. 1.2.1-У/20, ангажовање механизације. Набавка није обликована по партијама.