JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

КЈП "Ђунис" Уб упућује позив за подношење понуде - набавка пелета

На основу члана 55.,57. и 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015) Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб, Вељка Влаховића број 6 (у даљем тексту: Наручилац) упућује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

у поступку јавне  набавке мале вредности

 

ЈН 1.1.21-Д/2020 од 20.02.2020. године

 

НАБАВКА ПЕЛЕТА