JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Набавка услуга анализа воде

1. Подаци о наручиоцу
Научилац: Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб
Адреса: Вељка Влаховића 6, 14210 Уб
е-мail адреса: djunisnabavke@gmail.com
Интернет адреса Наручиоца: www.djunis.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи по поступку јавне набавке мале вредности у складу
са Законом и подзаконским актима којим се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.2.6-У/20 су услуге анализе воде по партијама, Партија 1-
анализа воде за пиће; Партија 2-анализа отпадне воде.
4. Контакт
Лице за контакт: Софија Миладиновић, дипл. инж. техн.
е-мail адреса: djunisnabavke@gmail.com