JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЂУНИС

Оглас - пијачни локали

На основу одредби  Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2011 и 88/2013) и  Одлуке о расписивању лицитације – огласа за прикупљaње затворених писмених понуда за давање у закуп пијачног пословног простора/локала,  број 466,  донете од стране  Надзорног одбора Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб,  29. 04. 2020. године, Комисија за доделу пословног простора Нове зелене пијаце у Убу, расписује

О Г Л А С

за прикупљање затворених писмених понуда за давање у закуп пијачног пословног простора  локала

УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ СЛОБОДНИХ  ЛОКАЛА

Пословни простор се даје у закуп на одређено време, за календарску годину (12 месици од дана закључења Уговора о закупу или другог момента/чињенице дефинисане Уговором), након чега се уговор може обновити у складу са одредбама  Правилника о издавању пословног простора и Уговора.

Пословни простор се издаје у виђеном стању.  

Намена коришћења пословног простора мора бити у складу са  Законом о трговини („Службени гласник РС“, број 52/2019), Одлуком о пијацама и Пијачним редом.

Право учешћа на огласу имају физичка лица, правна лица и предузетници.

Уредна пријава треба да садржи:  

- Образац понуде (може се преузети на сајту www.opstinaub.org.rs  и на сајту предузећа www.djunis.rs  или лично у канцеларији број 17.,  КЈП „Ђунис“ Уб;

- За привредна друштва: назив и седиште, фотокопију Решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, број текућег рачуна и назив банке код које се води текући рачун за враћање депозита, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, фотокопију картона депонованих потписа ради идентификације потписа;

- За предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ (у складу са сагласношћу коју можете преузети на сајту www.opstinaub.org.rs  и на сајту предузећа www.djunis.rs  или лично у канцеларији број 17.,  КЈП „Ђунис“ Уб) , назив радње, матични број, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, фотокопију Решења о упису радње у регистар код надлежног органа, број текућег рачуна и назив банке код које се води текући рачун за враћање депозита, фотокопију картона депонованих потписа ради идентификације потписа;

- За физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ (у складу са сагласношћу коју можете преузети на сајту www.opstinaub.org.rs  и на сајту предузећа www.djunis.rs  или лично у канцеларији број 17.,  КЈП „Ђунис“ Уб ), број текућег рачуна и назив банке код које се води текући рачун за враћање депозита.

 Учесници огласа су у обавези да уплате депозит за обезбеђење учешћа на огласу за сваку поднету понуду у износу од 10% од понуђене месечне закупнине за цео објекат (цена по m2 пута квадратура локала) на текући рачун  КЈП „ЂУНИС“ УБ  број: 205-11105-44, са назнаком ДЕПОЗИТ ЛОКАЛИ. Доказ о уплати депозита ОБАВЕЗНО доставити уз понуду у затвореној коверти са назнаком  локала, у противном понуда ће бити одбијена као непотпуна.

 Учесницима који нису добили на коришћење - у закуп пословни простор, депозит се враћа у уплаћеном износу.

Понуђена цена представља бруто цену закупа по m2 са урачунатим порезом на додату вредност по стопи од 20%.

У понуђену цену закупа нису урачунати трошкови који се односе на коришћење пијачног простора, као што су: електрична енергија, вода, телефон, грејање, климатизација, смеће, таксе и сл. сразмерно величини простора и објекта.  Поред наведених трошкова закупац је у обавези да плаћа накнаду на име услуге “накнаде за чишћење јавних површина ван зелене пијаце“  у износу  по важећем ценовнику  Предузећа . Трошкови електричне енергије и воде, у зависности од локала, се обрачунавају и фактуришу од стране КЈП „ЂУНИС“ УБ,  у ком случају закупац има обавезу да сваког месеца омогући  запосленом у  КЈП „ЂУНИС“ УБ да очита потрошњу или се обрачунавају и фактуришу од стране ЈП „ЕПС-Снабдевање“ и КЈП „ЂУНИС“ УБ (за утрошак воде и коришћење канализације),  у ком случају је закупац у обавези да на усмени или писмени захтев Предузећа пружи на увид доказе о плаћеним рачунима. Уколико локал који се издаје нема водомер, обрачун потрошње воде се врши паушално,  по обрачуну за врсту делатности којом се закупац бави.

Понуђена цена закупа пословног простора важи за уговорени период,  као и за период у случају обнављања уговора и иста ће се примењивати све док понуђена цена не достигне ниво цене економске неодрживости  цене закупа за одговарајућу категорију локала.

Почетна цена закупа пословног простора је изражена са ПДВ-ом.

Рок за достављање понуде је 04. јуна 2020. године до 12,00 часова.

Непотпуне, неблаговремене и неисправне понуде неће се разматрати.

Јавно отварање приспелих понуда обавиће се дана 04. јуна 2020. године у 12,30 часова у великој сали за седнице, улица Вељка Влаховића број 6, Уб.

Комисија ће на сајту  www.djunis.rs  05. јуна 2020. године, објавити Ранг листу по јавном огласу, објављеном  04. маја 2020. године за прикупљање затворених писаних понуда за издавање у закуп локала на Новој зеленој пијаци у Убу .

Одлуку о избору најповољније понуде  Комисија ће донети у року од 5 дана од дана јавног отварања.

Одлука из претходног става је коначна.

Критеријум за одабир најповољнијег понуђача биће највиша понуђена цена закупа.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену закупа, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.

Уколико понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином, комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.

Уколико као најповољнији понуђач буде изабрано физичко лице потребно је да у року од 15 дана од дана објављивања одлуке о додели пословног простора региструје правно лице или предузетничку радњу, и доказ о регистрацији достави надлежној служби предузећа.

Пре закључења Уговора о закупу пословног простора, изабрани понуђач је дужан да на жиро рачун Предузећа уплати депозит у висини од 3 понуђене месечне закупнине са урачунатим ПДВ-ом.

Уколико подносилац понуде, који је одлуком Комисије изабран као најповољнији понуђач, не закључи уговор у остављеном року и не уплати износ на име обезбеђења уредног извршења својих уговорних обавеза, сматра се да је одустао од понуде, уз губитак права на повраћај депозита за обезбеђење учешћа на огласу. У том случају Комисија може предметни објекат понудити првом следећем најповољнијем понуђачу, уколико исти није повезано лице у складу са законом.

Понуде доставити на адресу:  КЈП „ЂУНИС“ УБ, ул. Вељка Влаховића  бр. 6, са назнаком: „ЗА ЛОКАЛЕ НА  НОВОЈ ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ БРОЈ ЛОКАЛА __________ (1., 2., 4., 5., 6. и 7.)“, у противном понуда ће се сматрати непотпуном и неће се разматрати.

Разгледање пословног простора који се даје у закуп вршиће се радним данима од 05 . 05. 2020. године до 04. 05. 2020. године, у времену од 08-10 часова.

Увид у документацију вршиће ће се радним данима од 05.05.2020. године до 29.04.2020. године, у времену од 08-11 часова у дирекцији  КЈП „ЂУНИС“ УБ, ул. Вељка Влаховића  бр.6.

За све додатне информације заинтересовани се могу јавити на телефон: 014/411-107  и 064/8198505 или путем електронске поште: jasmina.martic@gmail.com  

 СЛОБОДНИ ЛОКАЛИ

1. Зидани локал број 1, површине 53,19 m2 ,  почетна цена  600,00 дин/ m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има грејање, које наплаћује по m2

- локал има климатизацију, која се наплаћује по m2

- локал поседује сепаратор

Намена локала – рибарница или месара

 

2. Зидани локал број 2, површине 47,10 m2 ,  почетна цена  600,00 дин/ m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има грејање, које наплаћује по m2

- локал има климатизацију, која се наплаћује по m2

Намена локала – све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама;  маркет/продаја мешовите робе и сл.

 

3. Зидани локал број 4, површине 36,95 m2 ,  почетна цена  550,00 дин/ m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има грејање, које наплаћује по m2

- локал има климатизацију, која се наплаћује по m2

Намена локала – све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама;  маркет/продаја мешовите робе и сл.

 

4. Зидани локал број 5, површине 43,53 m2 ,  почетна цена  550,00 дин/ m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има грејање, које наплаћује по m2

- локал има климатизацију, која се наплаћује по m2

Намена локала све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама;  маркет/продаја мешовите робе и сл.

 

5. Зидани локал број 6, површине 34,07 m2 ,  почетна цена  550,00 дин/ m2

- утрошак електричне енергије и воде обрачунава и фактурише Предузеће

- локал има грејање, које наплаћује по m2

- локал има климатизацију, која се наплаћује по m2

 Намена локала – све пијачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама;  маркет/продаја мешовите робе и сл.

 

6. Зидани локал број 7, површине 12,78 m2 ,  почетна цена  500,00 дин/ m2

- утрошак електричне енергије фактурише Предузеће

- локал има грејање, које наплаћује по m2

- локал има климатизацију, која се наплаћује по m2

Намена локала – све пиајачне делатности које су у складу са Одлуком о пијацама;  маркет/продаја мешовите робе и сл.

 

 

 

У Убу, дана 04. маја 2020. године

Број: 466/1/2020

 

 

 

                                                                                                Комисија

                                                                                                ________________